Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала ВАЉЕВСКА ПИВАРА Ваљево

06. сеп. 2018.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17) и Закључка Владе 05 Број: 023-4567/2018 од 17. маја 2018. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВАЉЕВСКА ПИВАРА ВАЉЕВО

Шифра поступка: JП 10/18

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Акционарског друштва за производњу пива и безалкохолних пића ВАЉЕВСКА ПИВАРА, Ваљево, МБ: 07135912 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку има домаће и страно правно лице, које испуњава следеће квалификационе услове:

  • да је регистровано за обављање делатности производње пива, и
  • да је самостално или на консолидованом нивоу остварило пословни приход од најмање 20.000.000,00 ЕУР у последњој пословној години.

Испуњеност квалификационих услова учесник може доказивати и преко члана друштва који поседује више од 50% учешћа у капиталу учесника.

Право на учешће у Поступку има и конзорцијум правних лица, под условом да члан конзорцијума који испуњава наведене квалификационе услове има више од 50% укупног учешћа у конзорцијуму.

Поступак доказивања испуњења квалификационих услова ближе је одређен у Упутству за понуђаче.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних пића Ваљевска пивара Ваљево

Скраћено пословно име:

Ваљевска пивара АД Ваљево

Седиште:

Бирчанинова 151, Ваљево

Матични број:

07135912

Назив делатности:

Производња пива, шифра делатности 1105

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број: RSVAPIE52439, са укупно 1.000.151 обичних акција, у власништву Републике Србије (100% капитала)

Основни капитал (АПР):

Уписани неновчани капитал

1.050.878.658,72 РСД

Унет неновчани капитал

1.050.878.658,72 РСД 31.01.2012.

 

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 1.000.151 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSVAPIE52439, у власништву Републике Србије, што представља 100% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, износи: 7.047.260,68 ЕУР.

 

4. Почетна цена

Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, односно 7.047.260,68  ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 5. октобра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

 

Продајна документација ће бити доступна од 11. септембра 2018. године.

Накнада за откуп Продајне документације износи 150.000,00 РСД.

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе dusan.sutanovac@privreda.gov.rs и marko.ljuboja@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 10/18”, најкасније до 28. септембра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде за откуп Продајне документације и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 704.726 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 8. октобра 2018. године у просторијама Министарства привреде, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Душан Шутановац
тел: +381 11 3642 781
E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

Марко Љубоја
тел: +381 11 3642 803
E-mail: marko.ljuboja@privreda.gov.rs

Контрола

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВАЉЕВСКА ПИВАРА ВАЉЕВО

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња пива

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива