Јавни позив за субјект приватизације Плантажа доо, Велика Дренова

28. авг. 2018.

 

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС”, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЛАНТАЖА ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА

Шифра поступка: ЈП 11/18

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЛАНТАЖА ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА, МБ: 07154631 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала и методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и применом мере за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације отписом дуга државних поверилаца Субјекта приватизације (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЛАНТАЖА ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА

Седиште:

Велика Дренова

Матични број:

07154631

Назив делатности:

Гајење садног материјала

Структура капитала (AПР):

- удео Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације, представља 73,686948% укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације;

- удео Акционарског фонда акционарског друштва Београд (Стари Град), представља 0,000017% укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације;

- удео осталих чланова представља 26,313035% укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације.

Основни капитал (АПР):

Уписани и уплаћени новчани капитал:

12.153.999,90 РСД на дан 31.12.2006. године

 

Уписани и унети неновчани капитал:

1.703.000,03 РСД на дан 12.10.2009. године у основним средствима

 

 

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини:

  • удео Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације, који представља 73,686948% укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације и
  • удео Акционарског фонда акционарског друштва Београд (Стари Град), који представља 0,000017 % укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације

што заједно представља 73,686965% укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31. децембар 2017. године, износи: 167.091,00 евра.

Влада Републике Србије je 6. августа 2015. године донела Закључак 05 Број: 023-8336/2015 којим се обавезују државни повериоци да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

 

4. Почетна цена

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2017. године, односно 167.091,00 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 21. септембра 2018. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

Накнада за откуп Продајне документације износи 100.000,00 РСД (словима: стохиљададинара).

Продајна документација је доступна од 31. августа 2018. године.

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе ivana.joksimovic@privreda.gov.rs и ivana.mihajlovic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 11/18”, најкасније до 14. септембра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 16.709,10 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 25. септембра 2018. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико пријава за учешће буде одобрена.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда”. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништити Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Ивана Јоксимовић

тел: +381 11 36 42 736

E-mail: ivana.joksimovic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Ивана Михајловић

тел: +381 11 36 42 753

E-mail: ivana.mihajlovic@privreda.gov.rs

 

 

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЛАНТАЖА ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива