Измена број 1 јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „RECREATOURS" ад Београд

17. авг. 2018.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС”, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Одлуке Гувернера Народне банке Србије Г.бр.6832 од 9. августа 2018. године, а у вези са тачком 10) Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „RECREATOURS“ АД Београд, шифра поступка: JП 3/18 од 28. јуна 2018. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „RECREATOURS“ АД БЕОГРАД, МБ: 06515037

Шифра поступка: JП 3/18

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о Измени број 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „RECREATOURS“ АД Београд, шифра поступка: JП 3/18 (у даљем тексту: Јавни позив) објављеног 28. јуна 2018. године у дневном листу „Српски телеграф” и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

 

1. Мења се тачка 3. Јавног позива и гласи:

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 1.355.436 акција CFI код ESVUFR, ISIN број: RSRKTUE74981, у власништву Републике Србије, што представља 26,13021% укупног капитала Субјекта приватизације, 301.040 акција CFI код ESVUFR, ISIN број: RSRKTUE74981, у власништву Акционарског фонда АД Београд, што представља 5,80347% укупног капитала Субјекта приватизације, и 259.025 акција CFI код ESVUFR, ISIN број: RSRKTUE74981, у власништву Народне банке Србије,  што представља 4,99351% укупног капитала Субјекта приватизације, што чини укупно 1.915.501 акција CFI код ESVUFR, ISIN број: RSRKTUE74981, односно 36,92719% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, износи 7.552.700,21 ЕУР.

 

2. У тачки 4. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, односно 7.552.700,21 ЕУР.

 

3. У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 14. септембра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

4. У тачки 6. Јавног позива став 3. мења се и гласи:

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (е-маил) на адресе dragana.puzic@privreda.gov.rs или jovana.radulovic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 3/18”, најкасније до 7. септембра 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

5. У тачки 7. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 755.270,02 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

6. У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 18. септембра 2018. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

7. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

8. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Драгана Пузић

Шеф одсека за спровођење приватизације

тел: +381 11 3642 785

E-mail: dragana.puzic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Јована Радуловић

Саветник

тел: +381 11 3642 753

E-mail: jovana.radulovic@privreda.gov.rs

 

 

РЕКРЕАТУРС ад
Акционарски фонд

РЕЦРЕАТОУРС АД БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива