Јавни позив за ПКБ Корпорацију ад Падинска Скела

09. авг. 2018.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради приватизације привредног друштва ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД АД ПАДИНСКА СКЕЛА и његових зависних друштава: ЕКО - ЛАБ ДОО Падинска Скела, Институт ПКБ Агроекономик ДОО Београд и Ветеринарска станица ПКБ ДОО Падинска Скела

Шифра поступка: ЈП 8/18

 

Министарство позива заинтересована лица за учешће у поступку приватизације привредног друштва Пољопривредна корпорација Београд АД Падинска Скела (у даљем тексту: Субјект приватизације) и његових зависних друштава, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу пријаву за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку има домаће правно лице које, самостално или преко правног лица које спроводи директну или индиректну контролу над учесником у поступку, испуњава следеће квалификационе услове:

  • да се као претежном делатношћу бави пољопривредом и/или трговином пољопривредним производима;
  • да је самостално или на консолидованом нивоу остварило приход од најмање 400.000.000,00 евра (четири стотине милиона евра) у последњој пословној години која претходи години објаве Јавног позива;

 

Испуњеност квалификационих услова се може доказивати самостално или преко правног лица које спроводи директну или индиректну контролу над учесником у поступку. Уколико се испуњеност квалификационих услова доказује преко правног лица које спроводи директну или индиректну контролу над учесником у поступку, то правно лице мора да испуњава све наведене квалификационе услове.

Право на учешће у поступку може имати и Конзорцијум под условом да се уговором о конзорцијуму одреди члан (тј. носилац) Конзорцијума који има најмање 51% учешћа у Конзорцијуму и који мора испуњавати све горе наведене квалификационе услове.

Члан (тј. носилац) Конзорцијума који испуњава квалификационе услове или лице преко кога се доказује испуњеност квалификационих услова, не може иступити из Конзорцијума за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза које су предвиђене Уговором

 

2. Подаци о Субјекту приватизације и зависним друштвима која су предмет продаје

 

Субјект приватизације:

Пољопривредна корпорација Београд АД Падинска Скела

Матични број:

07042230

Структура капитала:

Република Србија: 98,17854%

Акционарски фонд: 1,82146%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

10.247.998.080,00 РСД

Уплаћени новчани капитал

10.044.714.000,00 РСД 31.12.2007.

203.284.080,00 РСД 31.12.2009.

 

Зависно друштво:

ЕКО - ЛАБ ДОО за управљање квалитетом Падинска Скела

Матични број:

07783582

Структура капитала:

71% Субјект приватизације

29% Акционарски фонд

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

4.163.000,00 РСД

Уплаћени новчани капитал

4.163.000,00 РСД 31.12.1997.

 

 

Зависно друштво:

ПКБ Агроекономик ДОО - Институт за научноистраживачки рад и трансфер технологије у пољопривреди Београд

Матични број:

07783647

Структура капитала:

54,23% Субјект приватизације

23,62% Република Србија

22,15% Акционарски фонд

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

11.917.937,85 РСД

Уплаћени новчани капитал

11.917.937,85 РСД 18.11.2005.

Уписани неновчани капитал

38.530.304,31 РСД

Унети неновчани капитал

26.441.000,00 РСД 31.12.1997.

12.089.304,31 РСД 31.12.2004.

 

Зависно друштво:

Ветеринарска станица ПКБ ДОО Падинска Скела

Матични број:

20150211

Структура капитала:

100% Субјект приватизације

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

43.613,00 РСД

Уплаћени новчани капитал

43.613,00 РСД 16.03.2006.

Уписани неновчани капитал

1.542.929,44 РСД

Унети неновчани капитал

1.542.929,44 РСД 30.06.2006.

 

 

3. Модел приватизације, опис и вредност предмета продаје

Поступак приватизације Субјекта приватизације и зависних друштава наведених у тачки 2. овог јавног позива (у даљем тексту: Зависна друштва) спровешће се:

1. Моделом продаје имовине и то:

I Непроменљиве имовине коју чине део пољопривредног земљишта и део земљишта осталих категорија намењеног за пољопривредну производњу, грађевински објекти Субјекта приватизације који се користе у пословне сврхе, опрема Субјекта приватизације, залихе резервних делова и удели Субјекта приватизације у Зависним друштвима наведеним у тачки 2. овог јавног позива.

Предвиђена је продаја 16.785 хектара земљишта у општинама Палилула, Сурчин и  Зрењанин, које се продаје без усева, плодова односно других приноса.

Процењена вредност Непроменљиве имовине на дан 31.12.2017. године износи 208.463.139,86 евра.

II Стада које чини основно стадо, стадо у припреми и сточарска производња у току.

Процењена вредност Стада на дан 31.12.2017. године износи 17.307.975,08 евра.

 

2. Моделом продаје капитала у власништву Републике Србије и Акционарског фонда у друштвима ЕКО - ЛАБ ДОО Падинска Скела и Институт ПКБ Агроекономик ДОО Београд.

I Процењена вредност 29% капитала друштва ЕКО - ЛАБ ДОО Падинска Скела у власништву Акционарског фонда на дан 31.12.2017. године износи 214.738,76 евра.

II Процењена вредност 45,77% капитала друштва Институт ПКБ Агроекономик ДОО Београд, сачињеног од 23,62% капитала у власништву Републике Србије и 22,15% капитала у власништву Акционарског фонда, на дан 31.12.2017. године износи 431.308,85 евра.

 

СВЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ЗАЈЕДНО И У ИСТОМ ПОСТУПКУ

 

4. Почетна цена на јавном надметању

Почетна цена на јавном надметању износи 50% процењене вредности Непроменљиве имовине и капитала Републике Србије и Акционарског фонда у друштвима ЕКО - ЛАБ ДОО Падинска Скела и Институт ПКБ Агроекономик ДОО Београд на дан 31.12.2017. године, односно 104.554.593,74 евра.

Цена за Стадо према попису који ће бити извршен непосредно пре увођења купца у посед, износиће 100% процењене вредности Стада на дан пописа. За на овај начин утврђену фер вредност Стада ће бити извршена корекција највише понуђене цене коју је Купац понудио на јавном надметању (у даљем тексту: Продајна цена).

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Депозит купца се урачунава у Продајну цену.

Проглашени купац Продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 10.09.2018. године до 12:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Програм за продају имовине Субјекта приватизације;
  • Приватизациона документација за привредна друштва ЕКО - ЛАБ ДОО Падинска Скела и Институт ПКБ Агроекономик ДОО Београд;
  • Уговор о чувању поверљивих података;
  • Упутство за понуђаче;
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку;
  • Нацрт Уговора о продаји.

 

Продајна документација ће бити доступна од 15.08.2018. године.

Накнада за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Накнада) износи 1.500.000,00 РСД (један милион и петстотина хиљада динара).

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) подноси се Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе jelena.arsic@privreda.gov.rs и dusan.sutanovac@ privreda.gov.rs са јасном назнаком “Захтев за откуп Продајне документације - шифра поступка: ЈП 8/18”, најкасније до 07.09. 2018. године, до 12:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

 

Након уплате Накнаде, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или кашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 22.641.716,26 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације и Зависним друштвима, у циљу прегледа имовине и пословних књига, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 13.09.2018. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико је пријава за учешће одобрена.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

ЈЕЛЕНА АРСИЋ

тел: +381 11 3642  832

e-mail: jelena.arsic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

ДУШАН ШУТАНОВАЦ

тел: +381 11 3642 781

e-mail: dusan.sutanovac@ privreda.gov.rs

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
АГРОИНДУСТРИЈСКА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД
Акционарски фонд

АГРОИНДУСТРИЈСКА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД АД ПАДИНСКА СКЕЛА

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива