Јавни позив за избор стратешког инвеститора за РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО, БОР

18. јул. 2018.

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - аутентично тумачење), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству („Службени гласник РС“, бр. 129/14, 75/15, 16/16 и 108/16) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-6896/2018 од 17. јула 2018. године, Министарство привреде дана 18. јула 2018. године (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за  избор стратешког инвеститора за
РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО, БОР
матични број: 07130562

(у даљем тексту: Јавни позив)
ЈП 2/18

Министарство позива сва заинтересована домаћа и/или страна правна лица за учешће у поступку приватизације моделом стратешког партнерства докапитализацијом привредног друштва РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО, БОР, матични број: 07130562 (у даљем тексту: Субјект приватизације), методом јавног прикупљања понуда, да поднесу своје пријаве за избор стратешког инвеститора (у даљем тексту: Пријава).

1. Предмет Јавног позива

Предмет Јавног позива је избор стратешког инвеститора који новчаном докапитализацијом Субјекта приватизације у износу од 350.000.000,00 УСД постаје власник удела у Субјекту приватизације.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације:

Према подацима из регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре:

Пословно име:

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

 

Матични број:

07130562

 

Структура капитала:

 • ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: 99,99998942%
 • АКЦИОНАРСКИ ФОНД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД): 0,00000705%
 • ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МАЈДАНПЕК- У СТЕЧАЈУ: 0,00000012%
 • ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧОКОЛАДЕ, БОМБОНА И ПЕЦИВА ПИОНИР ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА): 0,00000004%
 • РУДАРСКО ТОПИОНИЧАРКИ БАСЕН БОР ГРУПА ФАБРИКА ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА ДОО БОР - У СТЕЧАЈУ: 0,00000008%
 • РУДАРСКО ТОПИОНИЧАРКИ БАСЕН БОР-ГРУПА, ИНСТИТУТ ЗА БАКАР БОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БОР, ЗEЛЕНИ БУЛЕВАР 35: 0,00000007%
 • РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БОР: 0,00000313%
 • РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР-ГРУПА ФАБРИКА ЛАК ЖИЦЕ БОР ДОО БОР - У СТЕЧАЈУ: 0,00000011%

 

Вредност капитала:

 • уписани новчани капитал:

 

 

2.333.863.136,32 РСД

100,00 РСД

147,00 РСД

 • уплаћени новчани капитал:

2.333.863.136,32 РСД 25.10.2017.

100,00 РСД 31.12.1997.

147,00 РСД 27.6.2018.

 

Информациони меморандум, Упутство за понуђаче и Нацрт уговора о стратешком партнерству (у даљем тексту: Приватизациона документација) биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања Уговора о чувању поверљивих података и уплате накнаде за Приватизациону документацију.

Накнада за Приватизациону документацију износи 10.000,00 УСД (у даљем тексту: Накнада).

Приватизациона документација ће бити доступна почев од дана објаве овог Јавног позива.

 

3. Право на подношење пријава

Стратешки инвеститор може бити домаће или страно правно лице. Домаћа и/или страна правна лица могу да се удруже ради стратешког партнерства (у даљем тексту: Конзорцијум) и да овласте једно лице за заступање.

Стратешки инвеститор, заинтересован за закључење уговора о стратешком партнерству са Републиком Србијом, мора задовољавати следеће квалификационе услове:

 • Да се као претежном делатношћу бави експлоатацијом бакра и/или осталих обојених и племенитих метала и/или производњом бакра и/или осталих обојених и племенитих метала, у последњих 10 година у континуитету;

 • Да је самостално или на консолидованом нивоу, из претежне делатности наведене у претходној тачки, остварио пословни приход од најмање 500.000.000,00 УСД у последњој пословној години која претходи години објаве јавног позива за избор стратешког инвеститора

Испуњеност квалификационих услова се може доказивати и преко правног лица које спроводи, директно или индиректно, контролу над учесником у поступку.

Право на учешће у поступку може имати и Конзорцијум под условом да се уговором о конзорцијуму одреди члан (тј. носилац) Конзорцијума који има најмање 51% учешћа у Конзорцијуму и који мора испуњавати све горе наведене квалификационе услове.

Члан (тј. носилац) Конзорцијума који испуњава квалификационе услове или лице преко кога се доказује испуњеност квалификационих услова, не може иступити из Конзорцијума за све време трајања контроле испуњења уговорних обавеза које су предвиђене уговором о стратешком партнерству.

 

4. Откуп Приватизационе документације

Писани захтев за откуп Приватизационе документације (у даљем тексту: Захтев), доставља се Министарству привреде у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија или електронском поштом (e-mail) на адресу dusan.sutanovac@privreda.gov.rs и jelena.arsic@privreda.gov.rs, са јасном назнаком “Захтев за откуп Приватизационе документације - шифра поступка: JP 2/18“.

Захтев, између осталог, мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број и ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон), а у противном се има сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате Накнаде, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Приватизациону документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова (канцеларија 130) или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

5. Подношење Пријава

Крајњи рок за подношење Пријава је 20. август 2018. године, до 12.00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Пријава се подноси Министарству у оквиру затвореног коверта заједно са понудом све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Пријаве које не садрже доказе о испуњености услова из тачке 3. овог Јавног позива неће бити разматране.

Форма и садржина Пријаве, укључујући и форму и садржину изјава подносица Пријаве којим се доказује испуњеност квалификационих критеријума за стицање статуса Стратешког инвеститора, као и начин достављања пријава и друго, ближе је дефинисано Упутством за понуђаче.

 

6. Депозит или Банкарска гаранција

Предуслов за разматрање Пријава је уплата депозита или достављање гаранције издате од првокласне банке за озбиљност понуде (у тексту: Депозит) у износу од 1.000.000,00 УСД.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

7. Критеријуми за рангирање понуда

Комисија образована одлуком Владе Републике Србије која спроводи поступак јавног прикупљања понуда спроводи оцену достављених понуда на основу финансијских и техничких критеријума, ближе дефинисаних Упутством за понуђаче.

 

8. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да измени све или поједине елементе из овог Јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

 

9. Питања и додатна појашњења

За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику.

 

Министарство привреде

Републике Србије

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

Република Србија

 

Јелена Арсић

тел: +381 11 36 42 832

факс: +381 11 36 18 914

E-mail: jelena.arsic@privreda.gov.rs

 

Душан Шутановац

тел: +381 11 36 42 781

факс: +381 11 36 18 914

E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs

 

Приватизациони саветник

BDO Business Advisory doo

Кнез Михаилова 10

11000 Београд

РепубликаСрбија

 

Марта Косановић

Tel:  +381 11 32 81 367
Fax: +381 11 32 81 808

E-mail: rtbbor@bdo.co.rs

 

Урош Ћамиловић

Tel:  +381 11 32 81 288
Fax: +381 11 32 81 808

E-mail: rtbbor@bdo.co.rs

 

Преузмите Јавни позив
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

СЕРБИА ЗИЈИН ЦОППЕР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива