Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за Акционарско друштво Метанолско-Сирћетни комплекс Кикинда

19. феб. 2018.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 13. фебруара 2018. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА, матични број: 08036403, шифра поступка: ЈП 20/17, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку из тачке 1. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА08036403објављен је . 2017. године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 9. фебруара 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 13. фебруара 2018. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образоване Решењем министра привреде Број: 119-01-00558/2017-05 од 30. јануара 2018. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку.

Чланом 36. став 1. тачка 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС
Акционарски фонд

Акционарско друштво Метанолско-сирћетни комплекс Кикинда

Локација:

Кикинда

Делатност:

Производња осталих основних органских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива