Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за ДОО ТРЕМ Београд

12. дец. 2017.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 11. децембра 2017. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДОО ТРЕМ Београд, матични број: 07629150, шифра поступка: JP 19/17, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.

 

  1. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

 

  1. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за ДОО ТРЕМ 07шифра поступка: JP /1објављен је . 201. године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 8. децембра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 11. Децембра 2017. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образована Решењем Број: 023-02-01512/2017-05 од 22. септембра 2017. године, на којој је констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку. 

Чланом 36. став 1. тачка 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе, прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ТРЕМ ДОО
Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину ТРЕМ, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива