Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за „ЛОЗНИЦА" ДОО, Лозница, шифра поступка: ЈП 16/17

04. дец. 2017.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 27. новембра 2017. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица „ЛОЗНИЦА“ ДОО, Лозница, шифра поступка: ЈП 16/17.
  2. Ова одлука се објављује на интернет страници Министарства привреде и ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком Министарства привреде број: 401-00-1214/2016-05 од 18. маја 2016. године одређено је да се поступак приватизације субјекта приватизације Ветеринарска станица „ЛОЗНИЦА“ ДОО, Лозница  (у даљем тексту: Субјект приватизације) спроведе моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, уз примену мере условног отписа дуга, уз почетну цену која би износила 100% процењене вредности капитала, на дан 31. децембар 2015. године, који се нуди на продају.

Закључком Владе 05 Број: 023-5099/2015-1 од 20. августа 2015. године одређено је да су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

Одлуком Министарства привреде број: 401-00-1214/2016-05 од 29. јуна 2017. године одређено је да почетна цена за продају имовине износи 100% процењене вредности имовине Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2016. године, који се нуди на продају.

Министарство привреде је дана 06. новембра 2017. године објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70%  укупно регистрованог капитала Субјекта приватизације, шифра поступка ЈП 16/17. Рок за достављање пријава за учешће у поступку 22. новембар 2017. године.

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица „ЛОЗНИЦА“ ДОО, Лозница, која је образована Решењем Министра привреде Број: 119-01-483/2017-05 од 21. новембра 2017. године (у даљем тексту: Комисија) је на седници одржаној 24. новембра 2017. године констатовала да није поднета ниједна пријава за учешће у поступку ЈП 16/17. 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

 

Акционарски фонд

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА ДОО ЛОЗНИЦА

Локација:

Лозница

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива