Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за „RECREATOURS" АД Београд, шифра поступка: JП 17/17

01. дец. 2017.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 28. новембра 2017. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „RECREATOURS“ АД Београд, МБ: 06515037, шифра поступка: JП 17/17, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ.
  2. Одлуку објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Јавни позив за „RECREATOURS“ АД Београд, МБ: 06515037објављен је . године.

Јавним позивом било је одређено да заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 24. новембра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Дана 28. новембра 2017. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, образована Решењем Министра привреде Број: 119-01-485/2017-05 од 22. новембра 2017. године, на којој је једногласно констатовано да до истека прописаног рока није достављена ниједна пријава за учешће у поступку. 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

РЕКРЕАТУРС ад
Акционарски фонд

РЕЦРЕАТОУРС АД БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива