Измена број 1 јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица Лозница Доо, Лозница

10. нов. 2017.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС”, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), а у вези са тачком 10. Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица ЛОЗНИЦА ДОО, Лозница, шифра поступка: JП 16/17 од 6. новембра 2017. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА ДОО, ЛОЗНИЦА

 

Шифра поступка: JП 16/17

Министарство обавештава сва заинтересована лица о Измени број 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица ЛОЗНИЦА ДОО, Лозница, шифра поступка: JП 16/17 (у даљем тексту: Јавни позив) објављеног 6. новембра 2017. године у дневном листу „Ало” и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

1. У тачки 6. Јавног позива став 2. мења се и гласи:

Накнада за откуп Продајне документације износи 100.000,00 РСД (словима: стохиљададинара).

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Ивана Јоксимовић
тел: +381 11 36 42 736
E-mail: ivana.joksimovic@privreda.gov.rs
 

Данијела Славковић
тел: +381 11 36 42 753
E-mail: danijela.slavkovic@privreda.gov.rs

Акционарски фонд

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА ДОО ЛОЗНИЦА

Локација:

Лозница

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива