Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за „ДУВАН" ад Љубовија, шифра поступка: ЈП 12/17

08. нов. 2017.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 6. новембра 2017. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације „ДУВАН“ ад Љубовија, шифра поступка: ЈП 12/17.
  2. Ова одлука се објављује на интернет страници Министарства привреде и ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком Министарства привреде број: 023-02-01973/2014-05 од 24. децембра 2015. године о измени Одлуке о одређивању модела и метода приватизације ДУВАН Акционарско друштво за производњу и прераду дувана, Љубовија број: 023-02-01973/2014-05 од 25. новембра 2014. године, између осталог, одређено је да се поступак приватизације Субјекта приватизације спроводи моделом продаје имовине, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем. Одлуком Министарства привреде број: 023-02-01973/2014-05 од 30. маја 2017. године одређено је да почетна цена за продају имовине износи 100% процењене вредности имовине Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2016. године, која се нуди на продају.

Јавни позив за јавно прикупљање понуда  са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације „ДУВАН“ ад Љубовија објављен је 2. октобра 2017. године на интернет страници Министарства привреде и у дневном листу „Вечерње новости“, шифра поступка: JП 12/17. Рок за достављање пријаве за учешће у поступку био је 1. новембар 2017. године.

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине Субјекта приватизације, која је образована Решењем Министра привреде Број: 119-01-00628/2016-05 од 9. јануара 2017. године (у даљем тексту: Комисија) је на седници, одржаној 3. новембра 2017. године, констатовала да није поднета ниједна пријава за учешће у поступку JП 12/17. 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дуван ад
Акционарски фонд

ДУВАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ДУВАНА, ЉУБОВИЈА

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива