Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ДУВАН Акционарско друштво за производњу и прераду дувана, Љубовија

13. окт. 2017.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације

ДУВАН Акционарско друштво за производњу и прераду дувана, Љубовија

Шифра поступка: ЈП 12/17

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДУВАН Акционарско друштво за производњу и прераду дувана, Љубовија, МБ: 07116209 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје имовине Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

                                                                                                                                    

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица. У складу са Законом о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, број 29/96, „Сл. гласник РС“, број 115/05 - др. закон) страна физичка и правна лица могу стицати право својине на непокретности под условима узајамности. 

 

2. Подаци о Субјекту приватизације и зависним друштвима

Субјект приватизације:

ДУВАН Акционарско друштво за производњу и прераду дувана, Љубовија

Матични број:

07116209

Структура капитала:

Акционарски фонд АД Београд: 54,78638%

ПИО фонд РС: 9,99745%

Остали акционари: 35,21617%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

141.276.000 РСД

Уплаћени новчани капитал

141.276.000 РСД  01.02.2012.

 

3. Опис и вредност имовинске целине која је предмет продаје

Предмет продаје у Поступку су:

 

  1. непокретности, и то:

 

  • земљиште уписано у ЛН 501, КО Лоњин, кат. парц. бр. 679/1, укупне површине 2hа 28а 44 m², на локацији Стара Љубовија, врста земљишта: Земљиште у грађевинском подручју, на којем Субјект приватизације има уписано право својине, облик својине: друштвена, обим удела: 1/1;

 

  • објекти постојећи на кат. парцели 679/1, ЛН 501, КО Лоњин, и то:

 

 

 

Р. бр.

Назив из пописне листе

Назив у ЛН

Кат. парц.

и бр. зграде

Пов. у m²

Врста права

према ЛН

Облик својине

према ЛН

1

Фабричка хала са анексом

Објекат пословних услуга за производњу и прераду дувана и пословне услуге

679/1-1

5.162,00

Својина

Друштвена

2

Магацин Љубовија

Остале зграде - Магацин опште намене

679/1-2

2.086,50

Својина

Друштвена

3

Портирница Фабрике

Остале зграде - Портирница

679/1-3

20,00

Својина

Друштвена

4

Котларница Фабрика

Остале зграде - Котларница

679/1-4

588,00

Својина

Друштвена

5

Бензинска пумпа Љубовија

Остале зграде - Бензинска пумпа

679/1-5

21,00

Својина

Друштвена

6

Компресорска станица

Није уписан у ЛН

 

20,00

   

7

Киоск

Није уписан у ЛН

 

10,00

   

8

Бунар

Није уписан у ЛН

 

     

9

Два пластеника - димензије 6x50 и 6x50

Није уписан у ЛН

 

600,00

   
 

 

2) покретна имовина (постројења и опрема), према списку који је саставни део Продајне документације.  

Детаљан опис и спецификација непокретности и покретне имовине, који се нуде на продају су саставни део Продајне документације.

Непокретности и покретна имовина продају се у виђеном стању, без накнадних рекламација.

 

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна вредност Предмета продаје са стањем на дан 31.12.2016. године износи 1.090.580,96 евра.

 

4. Почетна цена за продају имовине

Почетна цена за продају Предмета продаје износи 100% процењене вредности имовине која се нуди на продају, са стањем на дан 31. децембар 2016. године, односно 1.090.580,96 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 01. новембрa 2017. године до 15:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Програм за продају имовине и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

 

Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД.

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) подноси се Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе ivana.joksimovic@privreda.gov.rs и danijela.slavkovic@privreda.gov.rs са јасном назнаком “Захтев за откуп Продајне документације - шифра поступка: ЈП 12/17”, најкасније до 23. октобра 2017. године, до 15:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 109.058,09 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације и његовим зависним друштвима, у циљу разгледања Предмета продаје и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 03. новембра 2017. године у просторијама Министарства привреде, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико пријава за учешће буде одобрена.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Ивана Јоксимовић

тел: +381 11 36 42 736

E-mail: ivana.joksimovic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Данијела Славковић

тел: +381 11 36 42 753

E-mail: danijela.slavkovic@privreda.gov.rs

 

 

 

Дуван ад
Акционарски фонд

ДУВАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ДУВАНА, ЉУБОВИЈА

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива