Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Акционарског друштва Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Бео

01. сеп. 2017.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Закључка Владе 05 Број: 023-6389/2017-1 од 11. јула 2017. године, Закључка Владе 05 Број: 023-7344/2017-1 од 4. августа 2017. године и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ Нови Сад о продаји акција „Галеника“ АД Београд бр. 01-04-19/77-1 од 30. августа 2017. године,  Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Акционарског друштва Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун)

Шифра поступка: ЈП 5/17

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Акционарског друштва Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун), (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку има домаће и страно правно лице, којe испуњава следеће квалификационе услове:

- да се као претежном делатности бави производњом фармацеутских производа, и

- да је самостално или на консолидованом нивоу остварило пословни приход од најмање 300.000.000,00 (триста милиона евра) у последњој пословној години.

Испуњеност квалификационих услова може се доказивати и преко правног лица са којим је учесник повезан са најмање 25% учешћа у капиталу, посредно или непосредно.

Поступак доказивања испуњења квалификационих услова ближе је одређен у Упутству за понуђаче.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун)

Седиште:

Батајнички друм бб, Београд (Земун)

Матични број:

07726325

Назив делатности:

Производња фармацеутских препарата

Структура капитала (ЦРХоВ):

2.389.036 акција CFI код ESVТFR ознаке ISIN: RSGLNKE09529, од чега је:

1.730.400 акција (72,43089% капитала) у власништву Републике Србије;

358.636 акција (15,01175% капитала) у власништву ЈП Србијагас Нови Сад;

150.187 акција (6,28651% капитала) у власништву Акционарског Фонда АД Београд;

149.813 акција (6,27086%) у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

25.276.000.880 РСД

Уплаћени новчани капитал

25.276.000.880 РСД 25.08.2017

 

​3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 2.239.223 акција CFI код ESVТFR, ознаке ISIN: RSGLNKE09529, од чега је 1.730.400 акција или 72,43089% капитала у власништву Републике Србије, 358.636 акција или 15,01175% капитала у власништву ЈП Србијагас Нови Сад и 150.187 акција или 6,28651% капитала у власништву Акционарског Фонда АД Београд, што представља 93,72914% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31. децембар 2016. године, износи негативних 151.738.212,94 евра.

Влада Републике Србије донела је 4. августа 2017. године Закључак 05 Број: 023-7344/2017-1 којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације и његовим зависним друштвима отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације

 

4. Почетна цена

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 1 евро.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Купац ће бити у обавези да повећа основни капитал Субјекта приватизације уплатом износа од 25 милиона евра који ће се користити за финансирање измиривања обавеза према финансијским повериоцима, у складу са Уговором о продаји.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 2. октобра 2017. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

Накнада за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Накнада) износи 250.000,00 РСД.

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе nadezda.curcic@privreda.gov.rs и sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 5/17”, најкасније до 20. септембра 2017. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате Накнаде, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

8. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 4. октобра 2017. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико је пријава за учешће одобрена.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде.

 

9. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из Јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

10. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

Надежда Ћурчић

тел: +381 11 3642 785

е-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs

Сања Грубић

тел: +381 11 3642 783

е-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

 

 

 

Галеника ад
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГАЛЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА, ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА И АДИТИВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива