Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје ЗГОП АД, Нови Сад

01. сеп. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА
ЗГОП АД, НОВИ САД
МБ: 08024596

Шифра поступка: JP 5/16

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад, МБ: 08024596 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1.    Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће квалификационе услове:

-    Да се бави изградњом и/или одржавањем и/или реконструкцијом железничких пруга најмање 2 последње пословне године у континуитету, и
-    Да је самостално или на консолидованом нивоу, остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 евра (десет милиона евра) у последњој пословној години.

Испуњеност квалификационих услова се може доказивати и преко правног лица са којим је учесник повезан учешћем, посредно или непосредно, у најмање 50% капитала привредног друштва.
 
Ако је заинтересовани понуђач конзорцијум, неопходно је да се Уговором о конзорцијуму одреди члан конзорцијума који има најмање 51% учешћа у конзорцијуму, који мора испуњавати горе наведене услове.

2.    Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад

Седиште:

Васе Стајића 2 спрат III, Нови Сад

Матични број:

08024596

Назив делатности:

Изградња железничких пруга и подземних железница

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал је акцијски, издат у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZGOPE26843, са укупно 3.954.937 акција, од чега је:

3.207.937 акција (81,11221% капитала) у власништву Регистра акција и удела;

376.831 акција (9,52812% капитала) у власништву Акционарског фонда;

370.169 акција (9,35967% капитала) у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани/уплаћени новчани капитал

21.190.176,72 ЕУР 14.12.1999

Уписани/унети неновчани капитал

1.641.351 ЕУР 25.09.2009

 

3.    Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 3.584.768 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZGOPE26843, од чега је 3.207.937 акција или 81,11221% капитала у власништву Регистра акција и удела и 376.831 акција или 9,52812% капитала у власништву Акционарског фонда, што представља 90,64033% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31. децембар 2015. године, износи 3.632.654 евра.

Влада Републике Србије донела је 13. августа 2015. године Закључак 05 Број: 023-8410/2015 којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал субјекта приватизације.

4.    Почетна цена

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2015. године, односно 3.632.654 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

5.    Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 7. октобра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

6.    Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:
-    Уговор о чувању поверљивих података
-    Приватизациона документација
-    Упутство за понуђаче
-    Образац пријаве за учествовање у Поступку
-    Нацрт Уговора о продаји.

Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД.

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе nadezda.curcic@privreda.gov.rs и marko.ljuboja@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 5/16”, најкасније до 23. септембра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

7.    Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 363.265 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

8.    Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

9.    Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 11. октобра 2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10.    Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

11.    Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Надежда Ћурчић
тел: +381 11 30 20 847
E-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs
Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Марко Љубоја
тел: +381 11 30 25 773
E-mail: marko.ljuboja@privreda.gov.rs

ЗГОП АД
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива