Проглашава се неуспешним поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације „Мајевица холдинг" ад Бачка Паланка

03. авг. 2016.

На основу члана 36. став 1. тачком 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15 и 12/16 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 29. јула 2016. године доноси следећу:

 

О Д Л У К У

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације „Мајевица холдинг“ ад Бачка Паланка МБ 08005613 и његових зависних друштава: „Мајевица-машине алатке“ ад Бачка Паланка МБ 08254664, „Мајевица-Пољоопрема“ ад Бачка Паланка МБ 08254699, „Мајевица-ливница“ ад Бачка Паланка МБ 08254702, „Мајевица-пумпе и цистерне“ ад Бачка Паланка МБ 08254672, шифра поступка: JP 3/16.

 

  1. Ова одлука се објављује на интернет страници Министарства привреде и ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком Министарства привреде број: 023-02-02028/2014-05 од 28. новембра 2014. године о одређивању модела и метода приватизације субјекта приватизације (у даљем тексту: Одлука), са Одлуком о измени Одлуке број: 023-02-02028/2014-05 од 14. марта 2016. године, одређено је да ће се поступак приватизације „Мајевица холдинг“ ад Бачка Паланка и његових зависних друштава: „Мајевица-машине алатке“ ад Бачка Паланка, „Мајевица-ливница“ ад Бачка Паланка, „Мајевица - пумпе и цистерне“ ад Бачка Паланка и „Мајевица-пољоопрема“ ад Бачка Паланка, спровести моделом продаје имовине, и да почетна цена износи 50% процењене вредности имовине која се нуди на продају са стањем на дан 31.12.2015. године.

Јавни позив за продају имовине субјекта приватизације „Мајевица холдинг“ ад Бачка Паланка и његових зависних друштава: „Мајевица-машине алатке“ ад Бачка Паланка, „Мајевица-ливница“ ад Бачка Паланка, „Мајевица-пумпе и цистерне“ ад Бачка Паланка и „Мајевица-пољоопрема“ ад Бачка Паланка, објављен је 27. маја 2016. године на интернет страници Министарства привреде и у дневном листу „Вечерње новости“, шифра поступка: JP 3/16. Измена број 1 Јавног позива објављена је дана 7. јула 2016. године.

Рок за достављање пријаве за учешће у поступку истекао је 22. јула 2016. године.

Комисијa за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације и његових зависних друштава, која је образована Решењем Министра привреде Број: 119-01-290/2016-05 од 4. јула 2016. године (у даљем тексту: Комисија) је на седници одржаној дана 26. јула 2016. године једногласно констатовала да није поднета ниједна пријава за учешће у поступку JP 3/16. 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак продаје неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. став 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

 

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива