Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације Мајевица Холдинг Акционарско друштво Бачка Паланка и његових зависних друштава

27. мај. 2016.

Јавни позив
за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације
Мајевица Холдинг Акционарско друштво Бачка Паланка и његових зависних друштава „Мајевица- Машине алатке" АД, Бачка Паланка, „Мајевица- Пољоопрема" АД Бачка Паланка, „Мајевица- Пумпе и цистерне" АД Бачка Паланка и „Мајевица- Ливница" АД Бачка Паланка

Шифра поступка: JP 3/16

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА и његових зависних друштава „Мајевица- Машине алатке“ АД, Бачка Паланка, „Мајевица- Пољоопрема“ АД Бачка Паланка, „Мајевица- Пумпе и цистерне“ АД Бачка Паланка и „Мајевица- Ливница“ АД Бачка Паланка

Шифра поступка: JP 3/16

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ПАЛАНКА, МБ: 08005613 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје имовине Субјекта приватизације и његових зависних друштава, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица (домаћих и/или страних, правних и/или физичких лица), која испуњавају следећи услов:

  • Да је он или његов контролни власник, самостално или на консолидованом нивоу, остварио пословни приход од најмање 5.000.000,00 евра (пет милиона евра) у последњој пословној години.

Ако је заинтересовани понуђач конзорцијум, неопходно је да се Уговором о конзорцијуму одреди члан конзорцијума којима има најмање 51% учешћа у конзорцијуму (Носилац конзорцијума). Носилац конзорцијума мора да испуњава горе наведени услов.

2. Подаци о Субјекту приватизације и зависним друштвима

Субјект приватизације:

Мајевица Холдинг Акционарско друштво Бачка Паланка

Матични број:

08005613

Структура капитала:

Акционарски фонд: 25,36%

Република Србија: 21,15%

ПИО фонд: 6,57%

Фонд за развој: 3,54%

Остали акционари: 43,38%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

976.336,09 EUR

6.718.619,52 EUR

20.045.419,68 EUR

Уплаћени новчани капитал

6.718.619,52 EUR 30.11.2000.

976.336,09 EUR 15.12.2005.

20.045.419,68 EUR 30.11.2000.

 

 

Зависна друштва

Матични број

Структура капитала

1.

Мајевица-машине алатке ад Бачка Паланка

08254664

100% Субјект приватизације

2.

Мајевица-ливница ад Бачка Паланка

08254702

100% Субјект приватизације

3.

Мајевица-пумпе и цистерне ад Бачка Паланка

08254672

100% Субјект приватизације

4.

Мајевица-пољоопрема ад Бачка Паланка

08254699

100% Субјект приватизације

 

3. Опис и вредност имовинске целине која је предмет продаје

Предмет продаје у Поступку су:

  1. Грађевински објекти у својини Субјекта приватизације или његових зависних друштава, уписани у Лист непокретности бр. 10209 К.О.: БАЧКА ПАЛАНКА - ГРАД, који се налазе на градском грађевинском земљишту у државној својини на којем Субјект приватизације и његова зависна друштва имају право коришћења, обим удела: заједнички, и то:
  • на катастарској парцели број 67, објекат бр. 3,
  • на катастарској парцели  број 475/1, објекти бр. 3-10, 14-34, 41,42 и 44-47.
  1. Опрема према спецификацији датој у Продајној документацији.

Детаљан опис и спецификација непокретности и опреме који се нуде на продају је саставни део Продајне документације.

Непокретна и покретна имовина продају се у виђеном стању, без накнадних рекламација.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна вредност наведене имовинске целине са стањем на дан 31.12.2015. године износи 2.479.366,31 евра

 

4. Почетна цена за продају имовине

Почетна цена за продају имовинске целине износи 50% процењене вредности имовине која се нуди на продају, односно 1.239.683,16 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 8. јула 2016. године до 15:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Програм за продају имовине и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

Продајна документација биће доступна од 3. јуна 2016. године.

Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД.

Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) подноси се Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе nadezda.curcic@privreda.gov.rs и sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком “Захтев за откуп Продајне документације - шифра продаје: JP 3/16”, најкасније до 27. јуна 2016. године, до 15:00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату по основу поднетог Захтева и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Приватизационе документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 247.936,63 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације и његовим зависним друштвима, у циљу разгледања Предмета продаје и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 12. јула 2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Надежда Ћурчић

тел: +381 11 30 20 847

E-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Сања Грубић

тел: +381 11 30 20 833

E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

 

 

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива