Одлука којом се проглашава неуспешним поступак јавног прикупљања понуда за Магнохром доо Краљево, шифра поступка ЈП 186/15.

08. апр. 2016.

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15 и 12/16 - у даљем тексту: Уредба), Министарство привреде дана 31. марта 2016. године доноси следећу: 

О Д Л У К У
1.    ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО, Краљево, Доситејева 314, матични број: 07195508 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: JP 186/15.

2.    Ова одлука се објављује на интернет страници Министарства привреде и ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком Министарства привреде број 023-02-0227/2014-05 од 27. новембра 2014. године, одређено је да се поступак приватизације Субјекта приватизације, спроводи моделом продаје имовине, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.

Одлуком Министарства привреде број 023-02-0227/2014-05 од 09. септембра 2015. године о измени Одлуке од 27. новембра 2014. године, измењена је тачка 2. тако да гласи: „Почетна цена за продају имовине из тачке 1. ове одлуке износи једну половину процењене вредности имовине која се нуди на продају, са стањем на дан 31. децембар последње пословне године“.
Одлуком Агенције за приватизацију од 30. децембра 2015. године, прихваћене су измене Програма за продају имовине Субјекта приватизације.

Јавни позив за продају имовине Субјекта приватизације објављен је 31. децембра 2015. године, шифра поступка: JP 186/15. Сходно тексту Јавног позива, почетна цена је износила: 4.851.344,00 евра. Рок за доставу захтева за откуп документације био је 18. март 2016. године, док је рок за доставу пријаве за учешће у поступку био 29. март 2016. године.
Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине Субјекта приватизације, образована Решењем Министра привреде Број: 023-02-00343/2016-05 од 21. марта 2016. године (у даљем тексту: Комисија), је на седници одржаној 31. марта 2016. године једногласно констатовала да је у предвиђеном року поднет један захтев за откуп продајне документације и то од стране привредног друштва Афарак доо Београд, међутим накнада за откуп продајне документације није уплаћена, услед чега није поднета ниједна пријава за учешће у поступку JP 186/15. 

Чланом 36. ставом 1. тачком 1) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала/имовине субјекта приватизације неуспешним уколико није достављена ниједна пријава.

Чланом 36. ставом 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива