Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда ради продаје Железара Смедерево доо Смедерево

04. мар. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, брoj 83/14, 46/15 и 112/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, брoj 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ЧЕЛИКА

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО

МБ: 07342691

Шифра поступка: JP 1/16

 

Министарство позива сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ЧЕЛИКА ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО, МБ: 07342691, (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје имовине Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре, у следећој табели дати су основни подаци о Субјекту приватизације.

Пословно име:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ЧЕЛИКА

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО

Матични број:

07342691

Структура капитала:

Република Србија 100%

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

16.740.285.582,2 RSD

Уписани неновчани капитал

34.716.356,87 RSD

2.109.982.107,14 RSD

611.303.012,5 RSD

Уплаћени новчани капитал

16.740.285.582,2 RSD 13.06.2012

Унети неновчани капитал

611.303.012,5 RSD 27.08.2013

2.109.982.107,14 RSD 25.08.2003. у стварима

34.716.356,87 RSD 30.06.2007. у стварима

 

 

 

2. Опис и вредност имовине која је предмет продаје

Предмет продаје у Поступку је имовина Субјекта приватизације коју чине:

 • непокретности - земљиште и објекти
 • покретна имовина
 • залихе
 • удео у капиталу
 • нематеријална имовина

Детаљан опис имовине која се нуди на продају дат је у Продајној документацији. Целокупна имовина продаје се у виђеном стању.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовинске целине са стањем на дан 31.12.2015. године износи 91.379.000,00  евра.

3. Почетна цена за продају имовине

Почетна цена за продају имовинске целине, износи 50% процењене вредности имовине која се нуди на продају, са стањем на дан 31.12.2015. године.

Почетна цена за Предмет продаје износи 45.689.500,00 евра.

Купац ће платити пун износ продајне цене за предмет продаје, или разлику између продајне цене и депозита, ако је Купац уплатио депозит, а депозит није враћен, на рачун депоа.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

4. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети Пријаве за учешће у Поступку најкасније до 30.03.2016. године, до 12 часова часова по београдском времену.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Само благовремене и потпуне Пријаве ће бити разматране.

5. Откуп продајне документације

Сва домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијуми, који изразе интерес за учешће у поступку дужна су да:

 • потпишу Уговор о чувању поверљивих података;
 • откупе Продајну документацију.

Уговор о чувању поверљивих података заинтересованим лицима може бити послат факсом или електронским путем.

Заинтересовано лице доставља Министарству захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 11 364 27 60 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу milun.trivunac@privreda.gov.rs, и/или bmilosevic@kpmg.com, и/или mpopovic@kpmg.com, са назнаком “Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 1/16”.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (име и презиме, односно пословно име, адреса, матични број, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

Рок за достављање Захтева за откуп продајне документације је 22.03.2016. до 14 часова, по београдском времену.

Продајна документација ће бити доступна од 07.03.2016. године, у 8 часова по београдском времену.

Накнада за откуп продајне документације износи 1.200.000,00 (словима: један милион две стотине хиљада) динара, уколико је у питању домаће правно или физичко лице, или Конзорцијум, односно 1.200.000 (словима: један милион две стотине хиљада) динара изражено у еврима, а обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања, уколико је у питању страно правно или физичко лице, односно Конзорцијум.

По пријему Захтева, подносиоцу Захтева биће испостављена фактура за плаћање наведене накнаде и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података, факсом или електронском поштом.

Пре преузимања продајне документације подносиоци Захтева дужни су да потпишу Уговор о чувању поверљивих података.

По  пријему потврде о уплати цене за продајну документацију и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересованим лицима предаће се упутства за приступ виртуелној Соби са подацима, ради преузимања Продајне документације, а након подношења захтева за приступ истој.

Продајну документацију чине:

 • Уговор о чувању поверљивих података
 • Упутство за понуђаче
 • Образац пријаве за учествовање у Поступку
 • Нацрт Купопродајног уговора за одређену имовину Железаре Смедерево доо
 • Програм о продаји имовине
 • Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података.

6. Износ и начин уплате депозита односно достављање банкарске гаранције

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 9.137.900,00 (словима: девет милиона сто тридесет и седам хиљада девет стотина) евра или 9.137.900,00 (словима: девет милиона сто тридесет и седам хиљада девет стотина) евра у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције на име депозита.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

7. Приступ виртуелној Соби са подацима

Заинтересована лица могу, ради преузимања Продајне документације, до дана 24.03.2016. године до 12 часова, по београдском времену, послати захтев са исправним подацима (име и презиме, односно пословно име, број личне карте односно пасоша, e-mail адреса и број телефона лица које намерава/ју да приступи/е виртуелној Соби са подацима) за приступ виртуелној Соби са подацима, тако што ће на e-mail адресе mpopovic@kpmg.com и rmilivojevic@kpmg.com доставити захтев да им се одобри приступ виртуелној Соби са подацима.

Напомена: У моменту подношења Захтева Министарству мора бити достављена потврда о уплати накнаде за откуп Продајне документације и достављен потписан Уговор о чувању поверљивих података.

8. Обилазак Субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације из виртуелне Собе са подацима, а до 24.03.2016. године, до 12 часова, по београдском времену, закажу посету Субјекту приватизације, подношењем захтева са исправним подацима (име и презиме, пословно име, број личне карте односно пасоша, e-mail адреса и број телефона лица које намерава/ју да изврши/е обилазак Субјекта приватизације) у циљу разгледања предмета продаје и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче. Захтев за заказивање посете Субјекта приватизације треба послати на e-mail адресе mpopovic@kpmg.com и rmilivojevic@kpmg.com.

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 01.04.2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, у 12:00 часова по београдском времену.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри Пријаву.

Учесник чија Пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

​10. Измене Јавног позива

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог Јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Милун Тривунац
Помоћник министра

E-mail: milun.trivunac@privreda.gov.rs
Тел: +381 11 364 27 60

Борис Милошевић
Приватизациони саветник

E-mail: bmilosevic@kpmg.com
Тел: +381 11 20 505 20

Милена Поповић Мартинелли
Приватизациони саветник

E-mail: mpopovic@kpmg.com
Тел: +381 11 20 505 17

Jавни позив
ŽELEZARA - U STEČAJU
Стечај

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива