Измену број 2 jавног позива за Хотелско угоститељско предузеће Европа, Сурдулица

19. феб. 2016.

 

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 112/15), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА  

СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕВРОПА, СУРДУЛИЦА

МБ: 07259875

 

Шифра поступка: JP 183/15

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Хотелско угоститељско предузеће Европа, Сурдулица, МБ: 07259875, шифра поступка: JP 183/15, који је објављен дана 28.12.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), на начин како следи:

 

 1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

 

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.03.2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

 1. Тачка 6. мења се и гласи:

 

Сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која изразе интерес за учешће у поступку дужна су да:

 • потпишу Уговор о чувању поверљивих података;
 • откупе продајну документацију.

 

Уговор о чувању поверљивих података заинтересованим лицима може бити послат поштом, факсом или електронским путем.

 

Заинтересовано лице доставља Министарству захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу dpuzic@priv.rs и nsaric@priv.rs са назнаком “Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 183/15”.

 

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

 

Захтев се подноси до 18.03.2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

Накнада за откуп продајне документације износи 100.000,00 РСД (словима: стохиљада динара).

 

По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за плаћање Накнаде и биће му достављен на потпис Уговор о чувању поверљивих података поштом, факсом, електронском поштом или лично.

 

 

По пријему потврде о уплати цене за продајну документацију, као и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или путем поште.

 

Продајну документацију чине:

 • Уговор о чувању поверљивих података
 • Приватизациона документација и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
 • Упутство за понуђаче
 • Образац пријаве за учествовање у Поступку
 • Нацрт Уговора о продаји.

 

 1. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

 

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 29.03.2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

 1. Тачка 10. мења се и гласи:

 

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

 

 1. Тачка 11. мења се и гласи:

 

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Драгана Пузић

е-mail: dpuzic@priv.rs

Наташа Сарић

е-mail: nsaric@priv.rs

 

 

 

 

Акционарски фонд

Акционарско друштво хотелско угоститељско предузеће Европа Београд-Палилула

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива