Измене број 1 jавног позива за Магнохром доо Краљево

19. феб. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 112/15), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНЕ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА  

СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

МБ: 07195508

 

Шифра продаје: JP 186/15

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о Изменама број 1. Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације Магнохром доо Краљево, МБ: 07195508, шифра поступка JP 186/15, који је објављен дана 31.12.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), на начин како следи:

 

 1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

 

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 29.03.2016. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

 1. Тачка 6. мења се и гласи:

 

Ради преузимања продајне документације, сва лица која изразе интерес за учешће у Поступку, дужна су да:

 • откупе продајну документацију;
 • потпишу Уговор о чувању поверљивих података.

 

Заинтересовано лице доставља Министарству захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресе ncurcic@priv.rs и mljuboja@priv.rs са назнаком “Захтев за откуп продајне документације-шифра продаје: JP 186/15”.

 

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

 

Захтев се подноси у периоду од 13.01.2016. године до 18.03.2016. године (до 15:30 часова по локалном времену у Републици Србији). Продајна документација биће доступна од 22.02.2016. године.

 

Накнада за откуп продајне документације износи 300.000,00 РСД.

 

По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за плаћање накнаде и биће му достављен на потпис Уговор о чувању поверљивих података поштом, факсом, електронском поштом или лично.

 

По пријему потврде о уплати цене за продајну документацију и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из захтева.

 

Продајну документацију чине:

 • Уговор о чувању поверљивих података
 • Програм за продају имовине и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
 • Упутство за понуђаче
 • Образац пријаве за учествовање у Поступку
 • Нацрт Уговора о продаји.

 

 1. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

 

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 31.03.2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

 1. Тачка 10. мења се и гласи:

 

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

 

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

 1. Тачка 11. мења се и гласи:

 

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

е-mail: mljuboja@priv.rs

 

 

Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива