Одлука о новом реструктурирању за предузеће Индустрија машина и трактора а.д. Београд и његовог зависног друштва Предузећа за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- фабрика ремонтни центар - Добановци

28. мар. 2013.

На основу члана 9. став 1. тачке 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 135/04 и 30/2010) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- др. закон, 30/2010- др. закон, 93/12 и 119/12), у вези са чланом 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације („Службени гласник РС“, бр. 52/05, 96/08 и 98/09), као и Иницијативом Министарства финансија и привреде, број: 023-02-94/2013-31 од 5. фебруара 2013. године и Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 023-1134/2013 од 12. фебруара 2013. године године, Агенција за приватизацију дана 15. марта 2013. године, доноси

О Д Л У К У

о новом реструктурирању


 

1.             ПОКРЕЋЕ СЕ НОВО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Индустрија машина и трактора а.д. Београд, Земунска 26, матични број: 17149113 и његовог зависног друштва Предузећа за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- фабрика ремонтни центар - Добановци друштво са ограниченом одговорношћу Добановци, матични број: 17142160.


2.             Поступак реструктурирањa субјекта приватизације из тачке 1. ове одлуке спроводи се:

-       статусним променама, променама правне форме, променама у унутрашњој организацији и другим организационим променама;

-       отписом главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или делимично;

-       отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације;

-       другим променама које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала и имовине.


3.             ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци субјеката приватизације да, у року од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу „Политика“, а у складу са чланом 20. Закона о приватизацији, пријаве своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године, према субјектима приватизације на адресу субјеката приватизације из тачке 1. диспозитива, уколико то своје потраживање нису пријавили по претходно објављеним позивима за пријаву потраживања објављеним дана 21.06.2005. године и 13.05.2006. године, у дневном листу „Политика“. 


4.             Отпуштање дуга у целини према субјектима приватизације пуноважно је у случају да је капитал субјекта који се реструктурира у поступку приватизације продат методом јавног тендера или методом јавне аукције, а уколико се на основу прихваћеног програма рестуктурирања Субјекта приватизације изврши продаја имовине Субјекта приватизације, из остварене продајне цене неће се вршити намирење потраживања пријављених у складу са тачком 3. ове одлуке.


5.             Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља субјекту приватизације и Агенцији за приватизацију.


6.             Даном доношења ове одлуке, престаје да се примењује Одлука о реструктурирању број Р-20/04-ОД од 23.06.2004. године.

Preuzmite oglas u celosti
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива