Javni poziv za učešće na drugom javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti holding kompanije «Fond Ineks intereksport» ad Beograd – u restrukturiranju

27. авг. 2012.

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA DRUGOM JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI HOLDING KOMPANIJE ZA FINANSIJSKI INŽENjERING, TRGOVINU I USLUGE «FOND INEKS INTEREKSPORT» AD BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU I OPREME I SITNOG INVENTARA PREDUZEĆA ZA TURIZAM I TRGOVINU «INEKS HOTELI» DP, BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU U OKVIRU HOTELSKO TURISTIČKOG KOMPLEKSA INEKS ZLATNA OBALA SUTOMORE

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge «Fond Ineks - Intereksport» a.d. Beograd u restrukturiranju donetog Odlukom Skupštine Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge «Fond Ineks - Intereksport» a.d. Beograd u restrukturiranju o došenju Programa restrukturiranja br. 263/1 od 23. 04.2008. godine, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju br.1297/02-0606-10-1590/08 od 05.06.2008. godine sa svim kasnijim izmenama i dopunama od kojih je poslednja Izmena br. 5 Programa restrukturiranja, doneta odlukom Skupštine društva br. 324 od 02.07.2012. godine i odlukom Upravnog odbora društva br 367 od 19.07.2012. godine, a prihvaćena Rešenjem Agencije za privatizaciju br. 10-1712/12-1297/02 od 24.07.2012. godine, Programa restrukturiranja Preduzeća za turizam i trgovinu «Ineks Hoteli» d.p. Beograd u restrukturiranju donetog odlukom Skupštine društva br. 228/08 od 09.06.2008. godine i prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-1617/08-504/03 od 10.06.2008. godine sa svim kasnijim izmenama i dopunama od kojih je poslednja Izmena i dopuna br. 2 Programa restrukturiranja doneta odlukom Skupštine društva br. 216/12 od 30.07.2012. godine, prihvaćena Rešenjem Agencije za privatizaciju br. 10-1767/12-504/03 od 01.08.2012. godine, na osnovu Odluke Skupštine Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge «Fond Ineks - Intereksport» a.d. Beograd u restrukturiranju o prodaji Hotelsko turističkog kompleksa Ineks Zlatna obala, Sutomore br. 326 od 02.07.2012. godine i Odluke Skupštine Preduzeća za turizam i trgovinu «Ineks Hoteli» o prodaji pokretne imovine koju čini oprema i inventar u svojini društva br. 251/12 od 30.07.2012. godine, kao i na osnovu Ugovora o punomoćju zaključenog pred Prvim osnovnim sudom Ov. II br 4521/2012 od 31.07.2012. godine između Holding kompanije za finansijski inženjering i usluge «Fond Ineks – Intereksport» a.d. - u restrukturiranju Beograd i Agencije za privatizaciju i Ugovora o punomoćju zaključenog pred Prvim osnovnim sudom II Ov. br 4592/12 od 06.08.2012. godine, između Preduzeća za turizam i trgovinu «Ineks Hoteli» d.p. Beograd u restrukturiranju i Agencije za privatizaciju, Agencija za privatizaciju objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA DRUGOM JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI HOLDING KOMPANIJE ZA FINANSIJSKI INŽENjERING, TRGOVINU I USLUGE «FOND INEKS INTEREKSPORT» AD  BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU   I  OPREME I SITNOG INVENTARA PREDUZEĆA ZA TURIZAM I TRGOVINU «INEKS HOTELI» DP, BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU U OKVIRU HOTELSKO TURISTIČKOG KOMPLEKSA INEKS ZLATNA OBALA SUTOMORE

Šifra prodaje:R-140912-3425P 

1.Predmet prodaje
Predmet prodaje su nepokretnosti Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge «Fond Ineks - Intereksport» a.d. Beograd u restrukturiranju  (u daljem tekstu: Fond Ineks) kao i oprema i sitan inventar Preduzeća za turizam i trgovinu «Ineks Hoteli» d.p. Beograd u restrukturiranju (u daljem tekstu: Ineks Hoteli) u okviru  Hotelsko turističkog kompleksa Ineks Zlatna obala, Sutomore i to:
 
A. Nepokretna imovina koja se sastoji iz građevinskih objekata i zemljišta na kat. parcelama 2411 K.O. Sutomore i 2413 K.O. Sutomore upisane u Listu nepokretnosti 1724 u vlasništvu Fond Ineksa  i to:

 

Преузмите оглас у целости
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива