Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne imovine HK PK „Yumco" ad Vranje, u restrukturiranju koju čine nepokretnosti koje se nalaze u vranju u sastavu pogona trikotaže

01. јун. 2012.

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01, 135/04 i 30/10) i Odluke Upravnog odbora HK PK „Yumco“ a.d. u restrukturiranju, Vranje, broj 477-1/12 od 17.04.2012. godine o prodaji nepokretne imovine u sastavu Pogona Trikotaže i Pogona Dorade i Konca i Ugovora o punomoćju zaključenog dana 19.04.2012. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem Ov.2 -2069/12 između HK PK „Yumco“ a.d. u restrukturiranju, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:

 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE IMOVINE HK PK YUMCO“ AD VRANjE, U RESTRUKTURIRANjU (u daljem tekstu: „Yumco“) KOJU ČINE NEPOKRETNOSTI KOJE SE NALAZE U VRANjU U SASTAVU POGONA TRIKOTAŽE
 
Šifra prodaje:
R-150612-3420-P
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje su nepokretnosti u sastavu pogona Trikotaža,postojeće na delu kat. parcela 9983/1, 9983/2 i 9983/3, upisane u LN 7096 KO Vranje ukupne neto površine 7.924,32 m2, a prema proceni ovlašćenog procenitelja Grant Thornton BC Consulting d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: „Predmet prodaje“) i to:
 
Građevinski objekti:
 
-        Zgrada broj 9 - Zgrada industrijskih delatnosti, upisana u LN 7096, KO Vranje 1, u mešovitoj svojini, na kojoj je Yumco upisan kao držalac. Yumcoima pravo državine zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 1.259 m2 na k.p. 9983/1 (zemljište pod zgradom – objektom);
-        Zgrada broj 1 - Zgrada industrijskih delatnosti, upisana u LN 7096, KO Vranje 1, u mešovitoj svojini, na kojoj je Yumco upisan kao držalac. Yumcoima pravo državine zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 4.365 m2 na k.p. 9983/2 (zemljište pod zgradom – objektom) i
-        Zgrada broj 1 - Zgrada industrijskih delatnosti, upisana u LN 7096, KO Vranje 1, u mešovitoj svojini, na kojoj je Yumco upisan kao držalac. Yumcoima pravo državine zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 1.022 m2 na k.p. 9983/3 (zemljište pod zgradom – objektom) .
 
Sva nepokretna imovina se prodaje u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.
 
2.             Dokumentacija za javno nadmetanje
 
Naknada za Prodajnu dokumentaciju iznosi 150.000,00 RSD (stopedesethiljada dinara). Ako je reč o stranom pravnom ili fizičkom licu, iznos prodajne doumentacije jednak je protivvrednosti eura obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture.
 
Otkup prodajne dokumentacije je obavezan, a prilikom njenog preuzimanja potpisuje se Ugovor o čuvanju poverljivih podataka.
 
Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije koja se odnosi na Predmet prodaje najkasnije do 06.06.2012. godine.
 
Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 01.06.2012. godine.
 
Pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije dostavlja se elektronskom poštom ili faksom na dole navedenu adresu, sa jasnom naznakom:
 
Pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije dostavlja se elektronskom poštom ili faksom na dole navedenu adresu, sa jasnom naznakom:
 
«Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije za deo nepokretne imovine HK PK „Yumco“ a.d., Vranje, u restrukturiranju – nepokretnosti u sastavu pogona Trikotaža - šifra prodaje
R-150612-3420-P».
 
Nakon podnošenja dokaza o uplati, prodajna dokumentacija se može preuzeti na adresi:
 
Agencija za privatizaciju, Centar za privatizaciju, Terazije 23 (7. sprat), 11000 Beograd od 09:00 do 16:30 časova u periodu od 01.06.2012. godine do 06.06.2012. godine.
Преузмите оглас у целости
YUMCO АД
Приватизација

HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT YUMCO AD VRANJE

Локација:

Врање

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива