Odluka o restrukturiranju za preduzeće "Progres Kompanija" Beograd

08. дец. 2011.
br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09) ), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 023-02-912/2011-06 od 25.11.2011. godine, Agencija za privatizaciju dana 28.11.2011. godine donosi
 
 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1.     POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Progres Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d., Beograd,ul. Zmaj Jovina br. 8-10,matični broj 07034245.
 
2.     Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije;
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
3.     POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije iz tačke 1 ove odluke i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije i njegovim zavisnim društvima: Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trovinu „Progres Autokuća“ d.o.o. Beograd, Pančevački put 47, matični broj 17513346, Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Progres Interagrar“ d.o.o. Beograd, ul. Zmaj Jovina 8-10, matični broj 17513338, PROIMPRO Export and Import Limited,Nikozija, Kipar, registrovano u nadležnom registru na Kipru 18.03.1991. godine, registarski broj HE43275 i PROKUM DOOEL, Skoplje, ul. Dame Gruev 3, upisano u Registar kod Osnovnog suda u Skoplju pod brojem Reg. ul. 020416237-8-01-000 od 25.06.2001. godine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 18.10.2006. godine, u dnevnom listu «Politika».
 
4.     Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4.Zakona o privatizaciji.
 
5.     Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, pa ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. odluke.
 
6.     Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
 
Преузмите оглас у целости
Стечај

ПРОГРЕС КОМПАНИЈА ЗА СПОЉНОТРГОВИНСКИ И УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ И ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ АД БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива