Javni poziv za prikupljanje ponuda usluga menadžmentskog konsaltinga

20. сеп. 2011.

Javni poziv za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga menadžmentskog konsaltinga – Izrade strategije restrukturiranja privrednih društava koja se bave poljoprivrednom delatnošću

Na osnovu člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS»broj:116/08) (u daljem tekstu: Zakon), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Naručilac) objavljuje:

 
JAVNI POZIV
 
za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga menadžmentskog konsaltinga –  Izrade strategije restrukturiranja privrednih društava koja se bave poljoprivrednom delatnošću
 
Broj JN: 5-08/11
 
Predmet javne nabavke je nabavka usluga menadžmentskog konsaltinga - Izrada strategije restrukturiranja privrednih društava koja se bave poljoprivrednom delatnošću.
Javna nabavka usluga menadžerskog konsaltinga – Izrada strategije restrukturiranja privrednih društava koja se bave poljoprivednom delatnošću odnosi se, na Grupaciju subjekata privatizacije koji se bave poljoprivrednom delatnošću (u daljem tekstu „Grupacija“), koja je ogranizovana Odlukom Agencije za privatizaciju br. 10-1179/11-int-1997 od 14.04.2011.godine, u kojima se sprovodi postupak restrukturiranja, sa ciljem da se kroz jedinstvenu koordinaciju aktivnosti poveća efikasnost poslovanja, očuva i unapredi materijalna osnova, sprovede finansijska konsolidacija i dodatno uposle postojeći kapaciteti. Grupaciju čine sledeća privredna društva:
 • AD «Agrobačka», Bač u restrukturiranju, matični broj 08155968
 • AD « Jadran», Nova Gajdobra – u restrukturiranju, matični broj 08058130
 • AD « Mala Bosna», Mala Bosna – u restrukturiranju, matični broj 08236526
 • AD «7.Juli», Sirig- u restrukturiranju, matični broj 08053073
 • AD «Bačka», Sivac – u restrukturiranju, matični broj 08134901
 • AD «Omoljica», Omoljica – u restrukturiranju, matični broj 08047723
 • AD «Vojvodina», Starčevo – u restrukturiranju, matični broj 08047740
 • AD «Seme Tamiš», Pančevo – u restrukturiranju, matični broj 08047634
 • AD «Bratstvo jedinstvo», Neuzina – u restrukturiranju, matični broj 08057745
 • AD «Dolovo», Dolovo– u restrukturiranju, matični broj 08047685
 • AD «Mladi borac», Sonta – u restrukturiranju, matični broj 08644586
 • AD «Aleksa Šantić», Aleksa Šantić – u restrukturiranju, matični broj 08166978
 • AD «Graničar», Gakovo – u restrukturiranju, matični broj 08064920
 • AD «Dragan Marković», Obrenovac – u restrukturiranju, matični broj 07042442
 • DP «PIK Zemun», Zemun – u restrukturiranju, matični broj 07042914
 
Vlada RS donela je Zaključak, kojim se usvaja Program mera za funkcionisanje Grupacije poljoprivrednih preduzeća kroz dalje restrukturiranje. Program mera, između ostalog, predviđa uslove i način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na nivou Grupacije, rešavanje pitanja duga članica Grupacije po osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu kroz otpis ili konverziju potraživanja, rešavanje pitanja duga prema finansijskim poveriocima – bankama, kroz otpis, reprogram i/ili konverziju dela dugovanja u kapital, finansiranje investicija i operativnog poslovanja, i druge aktivnosti u smislu poboljšanja funkcionisanja Grupacije kroz statusne promene njenih članica.
Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove propisane članom 44. stav 2. Zakona i koji dostave dokaze o ispunjenosti navedenih uslova, saglasno članu 45. Zakona.
Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 46. Zakona, ponuđač mora da ispunjava sledeće uslove za učešće u postupku javne nabavke bliže utvrđene konkursnom dokumentacijom, i to:
 
-          Da je ponuđač za poslednju obračunsku godinu imao ukupan prihod od najmanje 1 milion evra,
-          Da je ponuđač konsultantska kompanija ili konzorcijum predvođen konsultantskom kompanijom koji je obavio najmanje jedan projekat spajanja privrednih društava čija vrednost iznosi preko 30 miliona evra, koja je realizovana u poslednjih 10 godina.
-          Ponuđač će izvršiti prezentaciju metodologije rada i radnog plana u prostorijama Agencije za privatizaciju. Prezentacija zahteva obavezno prisustvo najmanje 3 (tri) člana koja predstavljaju ključno osoblje ponuđača. Jedan od članova čije je prisustvo na prezentaciji obavezno mora biti direktor projekta. Prezentaciji mora prisustvovati i po jedan član tima ponuđača.
 
Konkursna dokumentacija je besplatna i može se preuzeti na Internet prezentaciji Naručioca od dana objavljivanja Javnog poziva u «Službenom glasniku Republike Srbije».
 
Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u «Službenom glasniku Republike Srbije», odnosno u vreme i na način predviđen konkursnom dokumentacijom.
 
Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
 
Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom: «Ponuda za JN 5-08/11, ne otvarati pre sednice Komisije za javno otvaranje ponuda» na adresu naručioca: Agencija za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, 4 sprat, kancelarija 411.
 
Javno otvaranje ponuda će biti obavljeno neposredno nakon isteka roka za podnošenje, u skladu sa konkursnom dokumentacijom kojom je bliže utvrđeno vreme i mesto javnog otvaranja ponuda.

 

Saopštenje Izmene br. 1


Obaveštenje o Izmenama br. 1 Konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke br. JN 5-08/11usluga menadžmentskog konsaltinga – izbor savetnika za pružanje stručne pomoći u izradi strategije restrukturiranja sledećih privrednih društava koja se bave poljoprivrednom delatnošću:
 
 •  AD «Agrobačka», Bač u restrukturiranju, matični broj 08155968;
 • AD «Jadran», Nova Gajdobra – u restrukturiranju, matični broj 08058130;
 • AD «Mala Bosna», Mala Bosna – u restrukturiranju, matični broj 08236526;
 • AD «7.Juli», Sirig- u restrukturiranju, matični broj 08053073;
 • AD «Bačka», Sivac – u restrukturiranju, matični broj 08134901;
 • AD «Omoljica», Omoljica – u restrukturiranju, matični broj 08047723;
 • AD «Vojvodina», Starčevo – u restrukturiranju, matični broj 08047740;
 • AD «Seme Tamiš», Pančevo – u restrukturiranju, matični broj 08047634;
 • AD «Bratstvo jedinstvo», Neuzina – u restrukturiranju, matični broj 08057745;
 • AD «Dolovo», Dolovo– u restrukturiranju, matični broj 08047685;
 • AD «Mladi borac», Sonta – u restrukturiranju, matični broj 08644586;
 • AD «Aleksa Šantić», Aleksa Šantić – u restrukturiranju, matični broj 08166978;
 • AD «Graničar», Gakovo – u restrukturiranju, matični broj 08064920;
 • AD «Dragan Marković», Obrenovac – u restrukturiranju, matični broj 07042442;
 • DP «PIK Zemun», Zemun – u restrukturiranju, matični broj 07042914
 
Tehničkom greškom, obrasci za sačinjavanje ponude dati u prilogu Konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke br. JN 5-08/11, nisu prilagođeni specifičnim uslovima predmetne javne nabavke.
 
Korigovani obrasci integrisani su u novu verziju Konkursne dokumentacije, koja je postavljena na internet stranicu Naručioca. Takođe, na internet stranici Naručioca, važeći obrasci u postupku javne nabavke br. JN 5-08/11, dati su i posebno, u formi prilagođenoj za popunjavanje od strane ponuđača.
Погледајте оглас у целости Конкурсна документација [12.10.2011 16:30] Објашњење бр1. конкурсне документације [23.09.2011. 16:30] Прилози конкурсне документације [12.10.2011. 16:30] Објашњења бр. 2 конкурсе документације [07.10.2011 16:30] Објашњења бр. 3 конкурсе документације [13.10.2011 16:30] Објашњења бр. 4 конкурсе документације [17.10.2011. 09:00]
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива