Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara ''Livnica Pobeda'' AD

15. феб. 2011.

Saglasno ovlašćenjima iz člana 41d. – 41e. Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS br. 31/01, 18/03,45/05, i 123/07) i Pravilniku o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala i člana 52. Statuta, dana 09.02.2011 godine, donosim sledeću

 
 
O D L U K U
O
SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA LIVNICA POBEDA AD
 
 
Skupština akcionara društva AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA POBEDA održaće se dana 07.03.2011 godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama upravne zgrade Livnice Pobeda a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 435.
 
Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlažem sledeći :
 
 
 Dnevni red:
 
 
Prethodni postupak:
 
  1. Otvaranje sednice Skupštine i usvajanje predloženog dnevnog reda
2    Izbor radnih tela
3.   Verifikacija punomoćja i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
 
Redovni postupak:
 
4. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
5. Donošenje Odluke o usklađivanju akata sa Zakonom o privrednim društvima
6. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora
7. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora.
8. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora
9. Razno
 
 
Dan utvrdjivanja akcionara je 28.02.2011 godine.
 
 
 
 
                                                                      PRIVREMENI ZASTUPNIK KAPITALA
 
                                                                                          Miodrag Petrović
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Ливење лаких метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива