Odluka o restrukturiranju za preduzeće «GOŠA SOLKO» DOO, Smederevska Palanka

16. дец. 2010.

 Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010- dr.zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 023-02-918/2010-15 od 01.11.2010. godine, Agencija za privatizaciju dana 10.11.2010. godine, donosi

 
 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1       POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom «GOŠA SOLKO» DOO, Smederevska Palanka, I srpskog ustanka 202, matični broj 07316828 (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije).
 
2       Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
·        statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·        otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·        otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
·        drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
3       POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema Subjektu privatizacijena adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva, ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili i/ili otpustili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 19.1.2006.godine, u dnevnom listu «Politika». 
 
4       Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, pa ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. odluke.
 
5       Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
 
 
O B R A Z L O Ž E Nj E
 
 
Odredbom člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju, propisano je da Agencija, u obavljanju poslova sprovođenja postupka privatizacije, sprovodi restrukturiranje ili upućuje zahtev nadležnom organu da sprovede restrukturiranje u postupku privatizacije ako proceni, u skladu sa članom 19. Zakona o privatizaciji, da kapital odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.
 
Prema članu 19. stav 2. Zakona o privatizaciji, restrukturiranje podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine, a naročito: statusne promene, promene pravne forme, promene u unutrašnjoj organizaciji i druge organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.
 
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), Agencija pokreće restrukturiranje subjekta privatizacije donošnjem odluke o restrukturiranju. Odluka o restrukturiranju subjekta privatizacije shodno članu 19a. Zakona o privatizaciji, u vezi sa članom 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije sadrži poslovno ime, sedište, način restrukturiranja, rok u kome su poverioci dužni da prijave svoja potraživanja, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.
 
Članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji propisano je da i ostali poverioci mogu da otpuste dug prema subjektu privatizacije, radi namirivanja potraživanja iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.
 
Članom 20a. Zakona o privatizaciji propisano je da je državni poverilac dužan da pismeno prijavi svoje potraživanje u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o restrukturiranju u dnevnom listu. U prijavi se mora naročito naznačiti naziv državnog poverioca, pravni osnov potraživanja, kao i iznos potraživanja, i to posebno iznos glavnog potraživanja, a posebno iznos obračunate kamate.
 
Članovima 20. i 20a. Zakona o privatizaciji predviđeno je da su državni poverioci dužni (a da ostali poverioci imaju pravo) da prijave svoja potraživanja prema subjektu privatizacije koji se restrukturira, a u cilju uslovnog otpusta potraživanja dospelih na dan 31.12.2004. godine, radi namirenja iz prihoda ostvarenih prodajom kapitala subjekta privatizacije.
 
Agencija za privatizaciju je objavila javni poziv za prijavu potraživanja prema Subjektu privatizacije dana 19.1.2006. godine.
 
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je u svom dopisu broj: 023-02-918/2010-15 od 01.11.2010. godine ukazalo da imajući u vidu već preduzete aktivnosti za revitalizaciju i konsolidaciju finansijskog položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te preku potrebu očuvanja ovih radnih mesta, a s obzirom na do sada uočene pozitivne efekte postupka restrukturiranja, nije protivno pokretanju postupka restrukturiranja ovog subjekta privatizacije.
 
Radi što uspešnijeg sprovođenja postupka restrukturiranja, revitalizacije subjekta restrukturiranja, te kako radi razvoja delatnosti koju obavlja, ali i daljeg razvoja celokupne privrede, kao i finansijske i poslovne konsolidacije, a uzimajući u obzir da je članom 19a. st. 1 Zakona o privatizaciji propisano da Odluka o restrukturiranju sadrži: poslovno ime i sedište subjekta privatizacije, način restrukturiranja, rok u kome su poverioci dužni da prijave svoja potraživanja, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja, pozvani su poverioci koji nisu prijavili i otpustili dug sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja prema Subjektu privatizacije objavljenom dana 19.1.2006.  godine, da u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji, a u cilju dodatnog relaksiranja Subjekta privatizacije od obaveza prema takvim poveriocima (ukoliko ih ima), prijave svoje potraživanje prema Subjektu privatizacije sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine. U slučaju da se prihvaćenim programom restrukturiranja Subjekta privatizacije predvidi restrukturiranje kroz prodaju imovine Subjekta privatizacije, neće se vršiti namirenje napred navedenih poverilaca.
 
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.
 
Преузмите оглас у целости
GOŠA SOLKO
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГОША СОЛКО ДОО, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива