Odluka o izmenama i dopunama odluke o restrukturiranju br. 10-2258/10-111/07 od 14.06.2010. godine

14. јул. 2010.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 135/04 i 30/10) i čl. 19, 19a, 20 i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09), Agencija za privatizaciju dana 07.07.2010. godine donosi


o d l u k u
o izmenama i dopunama odluke o restrukturiranju
br. 10-2258/10-111/07 od 14.06.2010. godine


Menja se Odluka o restrukturiranju br. 10-2258/10-111/07 od 14.06.2010. godine, tako da sada glasi:

1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Preduzeće za sakupljanje, sortiranje, preradu i promet na veliko i malo sekundarnim sirovinama Kosovo sirovina, d.o.o., Kosovska Mitrovica, Kralja Petra Prvog bb, matični broj: 09023259.
2. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE zavisnog društva subjekta privatizacije: Preduzeće za sakupljanje, sortiranje, preradu sekundarnih sirovina i promet robe na veliko i malo "Kosmet Promet" d.o.o., Leposavić, Dobrinja bb, matični broj: 09342125.
3. Postupak restrukturiranja subjekata privatizacije iz tačke 1. i 2. ove Odluke sprovodi se:
• statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
• otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
• otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije;
• drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
4. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije iz tačke 2. ove odluke i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije iz tačke 2. ove odluke u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 2 dispozitiva.
5. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji.
6. Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
Преузмите
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, СОРТИРАЊЕ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕКУНДАРНИМ СИРОВИНАМА КОСОВО СИРОВИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КОСОВСКА МИТРОВИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Косовска Митровица

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива