Odluka o dopuni Odluke o restrukturiranju preduzeća broj R-22/04-OD od 16.07.2004. godine

01. апр. 2010.
Agencija za privatizaciju, na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" 38/01 i 135/04), a u vezi sa članom 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS" br. 52/05, 96/08 i 98/09), dana 18.03.2010. godine, donosi sledeću:


ODLUKU
o dopuni Odluke o restrukturiranju preduzeća
broj R-22/04-OD od 16.07.2004. godineI U tački 1. dispozitiva Odluke o restrukturiranju preduzeća broj R-22/04-OD od 16.07.2004. godine, iza teksta "DP "Industrija stakla Pančevo" " dodaje se tekst koji glasi:
" "SPECIJALNA STAKLA DOO PANČEVO" i "DOO TRISPAN PANČEVO" ".


O B R A Z L O Ž E Nj E

Agencija za privatizaciju donela je dana 16.07.2004. godine Odluku o restrukturiranju subjekta privatizacije DP "Industrija stakla Pančevo" (u daljem tekstu: "ISP" ili "Subjekt privatizacije") broj R-22/04-OD, s obzirom da je procenila da kapital odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.

Prema članu 19. stav 2. Zakona o privatizaciji, restrukturiranje podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine, a naročito: statusne promene, promene pravne forme, promene u unutrašnjoj organizaciji i druge organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.

U sprovođenju postupka restrukturiranja, Agencija za privatizaciju je utvrdila da sprovođenje postupka restrukturiranja matičnog društva nije moguće bez uporedog restrukturiranja zavisnih društava "SPECIJALNA STAKLA DOO PANČEVO" i "DOO TRISPAN PANČEVO", s obzirom da udeo matičnog društva u zavisnom društvu predstavlja imovinu matičnog društva.

Naime, zavisna društva "SPECIJALNA STAKLA DOO PANČEVO" i "DOO TRISPAN PANČEVO" u strukturi kapitala imaju 100% kapital matičnog društva ISP koji posluje većinskim društvenim kapitalom.

Imajući u vidu gore navedeno, doneta je odluka kao u dispozitivu.

ИНДУСТРИЈА СТАКЛА АД
Стечај

Индустрија стакла ад Панчево

Локација:

Панчево

Делатност:

Обликовање и обрада равног стакла

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива