O d l u ka o dopuni Odluke o restrukturiranju preduzeća broj R-20/04-OD od 23.06.2004. godine

02. сеп. 2009.
Agencija za privatizaciju, na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" 38/01 i 135/04), a u vezi sa članom 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja ("Službeni glasnik RS" br. 52/05 i 96/08), dana 14.08.2009. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

o dopuni Odluke o restrukturiranju preduzeća
broj R-20/04-OD od 23.06.2004. godine


I U tački 1. dispozitiva Odluke o restrukturiranju preduzeća broj R-20/04-OD od 23.06.2004. godine, iza teksta "Industrija mašina i traktora a.d. Beograd" dodaje se tekst koji glasi:
" i "IMT Fabrika remontni centar" d.o.o. Dobanovci. "

O B R A Z L O Ž E Nj E


Agencija za privatizaciju donela je dana 23.06.2004. godine Odluku o restrukturiranju privrednog društva "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd (u daljem tekstu: "IMT" ili "Subjekat privatizacije") broj R-20/04-OD, s obzirom da je procenila da kapital odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.

Prema članu 19. stav 2. Zakona o privatizaciji, restrukturiranje podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine, a naročito: statusne promene, promene pravne forme, promene u unutrašnjoj organizaciji i druge organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije.

U sprovođenju postupka restrukturiranja, Agencija za privatizaciju je utvrdila da sprovođenje postupka restrukturiranja matičnog društva nije moguće bez uporedog restrukturiranja zavisnog društva "IMT Fabrika remontni centar" d.o.o. Dobanovci, s obzirom da udeo matičnog društva u zavisnom društvu predstavlja imovinu matičnog društva.

Naime, zavisno društvo "IMT – FABRIKA REMONTNI CENTAR" d.o.o. Dobanovci u strukturi kapitala ima 100% kapital matičnog društva "IMT" AD, Beograd "u restrukturiranju" koji posluje većinskim društvenim kapitalom.

Imajući u vidu gore navedeno, doneta je odluka kao u dispozitivu.
Стечај

ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива