Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća: AD za proizvodnju i preradu mesa "PIK" Kikinda,

23. сеп. 2002.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001), Agencija za privatizaciju objavljuje

Javni poziv
za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala(privatizacije) preduzeća:
AD za proizvodnju i preradu mesa "PIK" Kikinda, Kikinda
Nikole Tesle 4, 23300 Kikinda

1. Agencija za privatizaciju nudi na prodaju 70% društvenog kapitala, što predstavlja 69,98% od ukupnog kapitala AD za proizvodnju i preradu mesa "PIK" Kikinda, Kikinda, (u daljem tekstu: "Subjekat privatizacije”), strateškom partneru koji će nastaviti postojeće proizvodne aktivnosti preduzeća i preuzeti obavezu investiranja u cilju daljeg razvoja preduzeća.

2. Podaci o subjektu privatizacije: Adresa: AD za proizvodnju i preradu mesa "PIK" Kikinda, Nikole Tesle 4, 23300 Kikinda, Republika Srbija, SR Jugoslavija;
adresa na internetu: http://www.mpriv.sr.gov.yu/scp/pik_kikinda.pdf.
Tel: 0230/ 22 607
Faks: 0230/ 27 732
Delatnost: 15130 proizvodnja i prerada mesa
Šifra tendera: PIK07/02
Kontakti: navedeni dole


Detaljniji podaci u vezi sa privatizacijom subjekta privatizacije, zajedno sa Informacionim memorandumom (u daljem tekstu: "Tenderska dokumentacija”) biće dostupni svim zainteresovanim kupcima (u daljem tekstu: "Učesnici tendera”) posle potpisivanja Izjave o obavezi čuvanja poverljivih podataka i uplate cene tenderske dokumentacije u visini od 340.000 dinara, odnosno 408.000 dinara što uključuje 20% poreza na promet usluga.
Agencija za privatizaciju je izabrala Raiffeisen Investment AG, Austria (RIAG), kao savetnika u postupku privatizacije subjekta privatizacije (u daljem tekstu: "Savetnik”).

3. Pravo na podnošenje ponude imaju učesnici tendera direktno ili njihovo zavisno preduzeće u kome imaju većinsko vlasništvo, a ispunjavaju sledeći uslov:
- predstavljaju pravni subjekt ili konzorcijum koji se bavi proizvodnjom i/ili distribucijom mesa i proizvoda od mesa i ima dokazano priznato iskustvo u navedenoj delatnosti,

4. Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kapitala je 29. novembar 2002. godine, do 17 sati (po beogradskom vremenu). Agencija za privatizaciju zadržava pravo da taj rok, po potrebi, izmeni.
Visina depozita za učešće na javnom tenderu iznosi 50.000 američkih dolara (pedeset hiljada američkih dolara), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije na dan uplate.

5. Agencija za privatizaciju ovim poziva zainteresovane učesnike tendera da podnesu zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije subjekta privatizacije, u periodu počev od 24. septembra 2002. godine, zaključno sa 15. novembrom 2002. godine.

6. Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije dostavlja se Savetniku poštom na navedene adrese, elektronskom poštom ili putem faksa, sa jasnom naznakom "Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije – šifra tendera: PIK07/02".
Po prijemu ovog zahteva Savetnik će učesniku tendera ili njegovom ovlašćenom predstavniku ispostaviti fakturu za plaćanje naknade za tendersku dokumentaciju i uputiti mu na potpis Izjavu o obavezi čuvanja poverljivih podataka, poštom, elektronskom poštom ili putem faksa. Potpisana Izjava o obavezi čuvanja poverljivih podataka, šalje se bez odlaganja, faksom i poštom Savetniku na navedene adrese.

7. Po prijemu potpisane Izjave o obavezi čuvanja poverljivih podataka i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju, Savetnik će, bez odlaganja, učesniku tendera dostaviti tendersku dokumentaciju poštom ili će je predati ovlašćenom predstavniku kupca. Savetnik i Agencija za privatizaciju ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja koje može da nastane pri dostavljanju bilo kog dokumenta.

8. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom ili privatizacijom subjekta privatizacije neophodno je kontaktirati Savetnika, na navedenu adresu.

Tatjana Terzic, Project Director
Tel. +43 1 710 54 0057;
Fax: +43 1 710 54 00 69
E-mail: t.terzic@riag.raiffeisen.at
Raiffeisen Investment AG
Reisnerstrasse 40, A-1030 Vienna, Austria

Sandra Grote, Project Manager
Tel. +43 1 710 54 00 54;
Fax: +43 1 710 54 00 69
E-mail: s.grote@riag.raiffeisen.at
Raiffeisen Investment AG
Reisnerstrasse 40, A-1030 Vienna, Austria
Стечај

Акционарско друштво за производњу и прераду меса ПИК КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Производња месних прерађевина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива