Odluku o restrukturiranju

29. мар. 2006.

Javno preduzeće za Podzemnu eksploataciju uglja, resavica, Ul. Petra Žalca br. 2, 35 237 Resavica, matični broj 17507699

Agencija za privatizaciju, na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004) a u vezi sa članom 19. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 45/2005), 24.03.2006. godine donela je

ODLUKU o restrukturiranju

 1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA, RESAVICA, Ul. Petra Žalca br. 2, 35 237 Resavica, matični broj 17507699.
 2. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
  • statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
  • otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
  • otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije
  • drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine
 3. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva.
 4. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o privatizaciji.

Преузмите
ЈП ПЕУ Ресавица
Приватизација

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

Локација:

Ресавица

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива