Измену број 2 jавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

17. феб. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 112/15), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ­­ АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

МБ: 07179049

Шифра поступка: JP 181/15

Министарство обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ДИБ Бујановац, МБ: 07179049, шифра поступка JP 181/15, који је објављен дана 31.12.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 30.03.2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

2. Тачка 6. мења се и гласи:

Сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која изразе интерес за учешће у поступку дужна су да:

  • потпишу Уговор о чувању поверљивих података;
  • откупе продајну документацију.

Уговор о чувању поверљивих података заинтересованим лицима може бити послат поштом, факсом или електронским путем.

Заинтересовано лице доставља Министарству захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу ncurcic@priv.rs и mljuboja@priv.rs са назнаком “Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 181/15”.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

Откуп продајне документације траје од 13.01.2016. године до 23.03.2016. године (до 15:30 часова по локалном времену).

Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД (словима: стопедесетхиљада динара).

По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за плаћање Накнаде и биће му достављен на потпис Уговор о чувању поверљивих података поштом, факсом, електронском поштом или лично.

По пријему потврде о уплати цене за продајну документацију, као и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или путем поште.

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји.

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 04.04.2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

​4. Тачка 10. мења се и гласи:

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

5. Тачка 11. мења се и гласи:

Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

6. Тачка 12. мења се и гласи:

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
Тел:   + 381 11 30 20 804
Факс: + 381 11 30 20 881
Надежда Ћурчић
е-mail: ncurcic@priv.rs
Марко Љубоја
е-mail: mljuboja@priv.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива