ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13 Партија 15

15. јан. 2016.

На основу члана 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Теразије 23, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13

Партија 15

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Агенција за приватизацију, Теразије 23, Београд, www.priv.rs

Врста наручиоца:

Јавна агенција - остало

Опис предмета набавке:

Услуге стручних лица, предузетника или правних лица која у име и за рачун и под надзором Агенције за приватизацију обављају послове из делатности стечајног управника на територији Привредног суда у Нишу

Стечајни дужник:

ДП "Воћар" са ПО, Александрово

Назив и ознака из општег речника набавке:

79900000 - Разне пословне и са пословањем повезане услуге

Уговорена вредност:

416,666.67 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

У првом стечајном поступку који буде отворен пред Привредним судом у Нишу у коме Агенција за приватизацију буде именована за стечајног управника, односно првом стечајном  поступку у коме буде раскинут раније закључен Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за приватизацију као стечајног управника, након 01.04.2013. године, уговор ће бити додељен прворангираном понуђачу, у следећем поступку другорангираном, итд. Након што уговор буде додељен и последњерангираном понуђачу, следећи уговор биће поново додељен прворангираном понуђачу, итд.

Број примљених понуда:

24

Највиша и најнижа понуђена цена:

Није применљиво

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Није применљиво

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Не наступа са подизвођачима

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Није применљиво

Датум закључења уговора:

01.10.2015. године

Основни подаци о добављачу:

Снежана Димитријевић ПР, Агенција за стечај ликвидацију и вештачење Бона Фидес

Улица 27. марта бр.19, Крагујевац

Период важења уговора:

До закључења стечајног поступка

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива