Измена бр. 1 Јавног позива за ЗГОП АД, НОВИ САД

12. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 109/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 15.08.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

МБ: 08024596

Шифра поступка: JP 109/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 109/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 3.541.778,01 евра.

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

Влада Републике Србије донела је дана 13.08.2015. године Закључак 05 Број: 023-8410/2015 којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал субјекта приватизације.

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

Почетна цена на јавном надметању износи 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 3.541.778,01 евра.

3. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 13.10.2015. године до 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

4. У тачки 6. став 4. мења се и гласи:

„Захтев се подноси у периоду од 23.09.2015. године до 30.09.2015. године. Продајна документација биће доступна од 30.09.2015. године.

5. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 354.177,80 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

6. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 15.10.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

7. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

8. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: mljuboja@priv.rs

ЗГОП АД
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива