Јавни позив за ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, Имовинска целина 1. – Матична локација Крагујевац

20. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 110/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, МБ: 07631600

Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац

Шифра поступка: JP 110/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДП 21. ОКТОБАР из Крагујевца, МБ:

07631600 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ Субјекта приватизације, Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.

Пословно име: Друштвено предузеће за производњу и промет аутоделова 21. Октобар, Крагујевац

Матични број: 07631600

Структура капитала: Деоничарски капитал 100% (друштвени капитал 100%)

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал: 21.866.678 УСД

Уплаћени новчани капитал: 21.866.678 УСД од 30.08.2001.

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје Имовинске целине 1. - Матична локација Крагујевац, чине покретна и непокретна имовина Субјекта приватизације и то: грађевински објекти: на КП број 4744/4, означени од ред. бр. 1 до 4, на КП број 4744/5, означени од ред. бр. 1 до 6, и на КП број 4744/7, означени од ред. бр. 1 до 19, сви уписани у ЛН бр. 9085, КО Крагујевац 1, на којима Субјект приватизације има право својине, са обимом удела 1/1, објекти нискоградње и остали грађевински објекти који нису евидентирани у Листу непокретности и опрема која је инсталирана у грађевинским објектима и чини технолошку целину где је организован процес производње.

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовине са стањем на дан 31.12.2014. године, износи 8.311.941 евра.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета продаје износи 50% процењене вредности имовине Имовинске целине 1. - Матична локација Крагујевац, са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 4.155.970,50 евра. Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 23.09.2015. године до 14:00 часова по локалном времену.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче. Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

6. Откуп продајне документације

Сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која изразе интерес за учешће у поступку дужна су да:

 потпишу Уговор о чувању поверљивих података;

 откупе продајну документацију.

Уговор о чувању поверљивих података заинтересованим лицима може бити послат поштом, факсом или електронским путем.

Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу jkapisoda@priv.rs (руководилац пројекта) и nmedjedovic@priv.rs (сарадник) са назнаком “Захтев за откуп продајне документације - шифра поступка: JP 110/15”.

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Агенција на исти неће одговорити.

Откуп продајне документације траје од 24.08.2015. године до 17.09.2015. године (до 15:00 часова по локалном времену). Накнада за откуп продајне документације износи 300.000,00 РСД (словима: тристахиљада динара).

По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за плаћање Накнаде и биће му достављен на потпис Уговор о чувању поверљивих података поштом, факсом, електронском поштом или лично.

По пријему потврде о уплати цене за продајну документацију, као и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у седишту Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или путем поште.

Продајну документацију чине:

 Уговор о чувању поверљивих података

 Извод из Програма за продају имовине за Имовинску целину 1. - Матична локација Крагујевац и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података

 Упутство за понуђаче

 Образац пријаве за учествовање у Поступку

 Нацрт Уговора о продаји

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 831.194,10 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

8. Обилазак субјекта приватизације

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације, у циљу разгледања имовине Субјекта приватизације и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

9. Датум, време и место отварања пријава

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 25.09.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату у 10:00 часова по локалном времену.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

10. Измене Јавног позива

У случају потребе Агенција задржава право да измени све или поједине елементе из овог Јавног позива.

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

 

Јелена Каписода

Руководилац пројекта за приватизацију

Тел: + 381 11 30 25 721

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: jkapisoda@priv.rs

 

Наталија Међедовић

Сарадник за послове приватизације

Тел: +381 11 30 29 911

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nmedjedovic@priv.rs

преузмите оглас у целости
ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива