Измена бр. 2 Јавног позива за АД ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, БЕОГРАД

23. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 48/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

АД Индустрија обуће Београд, Београд

МБ: 07031637

Шифра поступка: JP 48/15

Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметање ради продаје капитала субјекта приватизације АД ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, БЕОГРАД (у даљем тексту: Јавни позив), који је објављен 27.05.2015. године у дневном листу „Политика“, мења се у делу који се односи на рокове за откуп документације и подношење пријава за учешће.

1. У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 10.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. Јавног позива мењају се ст. 5. и 6. гласе:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 03.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

„Продајна документација je доступна од 15.07.2015. године.“

После става 6. додаје се нови став 7. и гласи:

„Накнада за откуп продајне документације износи 150.000,00 РСД (словима: стопедесет хиљада динара).

Досадашњи ст. 7, 8 и 9. постају ст. 8, 9 и 10.

3. У тачки 9. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 12.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 10:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Ивана Јоксимовић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: ijoksimovic@priv.rs

Данијела Славковић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: dslavkovic@priv.rs

6. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива