Измена бр. 1 Јавног позива за ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ"

17. јул. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 30.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rsи у дневном листу „Политика“, шифрапоступка: JP 62/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ“

                                                                                    МБ: 06875793

Шифра поступка: JP 62/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива,шифра поступка: JP 62/15, на начин како следи:

1. У тачки 2. став 3. мења се и гласи:

„Структура капитала (АПР):  100% Град Крагујевац.“

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенцијазаприватизацију

РепубликеСрбије

Теразије 23, 11000 Београд

РепубликаСрбија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

 

СањаСпасенић

Руководилацпројекта

е-mail: sspasenic@priv.rs

mailto:oarandjelovic@priv.rs

НевенаБекић

Самосталнистручнисарадник

е-mail: nbekic@priv.rs

 

mailto:abogatinovski@priv.rs

РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО
Приватизација

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива