Јавни позив Агенције за приватизацију за 502 матична и њихова зависна предузећа

15. авг. 2014.

Нови Закон о приватизацији који је Скупштина Републике Србије усвојила дана 02.08.2014. године, а који је ступио на снагу 13.08.2014. године, је усвојен јер се показало да без концептуалних измена у правцу имплементације нових модела за приватизацију, није могуће окончати поступак приватизације у Републици Србији.

 
У складу са наведеним, Закон о приватизацији обезбеђује флексибилније методе и моделе приватизације засноване на реалним тржишним условима који ће сам поступак учинити ефикаснијим. Закон о приватизацији предвиђа приватизацију путем модела: продаја капитала, продаја имовине, пренос капитала без накнаде и стратешко партнерство, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем односно јавним прикупљањем понуда. Поред модела и метода приватизације, прописана је могућност примене мера за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације и то: условни отпис дуга, односно претварање дуга субјекта приватизације у трајни улог (конверзија).
 
Сагласно Закону о приватизацији, обавезан рок за спровођење приватизације друштвеног капитала је до 31.12.2015. године.
 
Са циљем да се испита интересовање заинтересованих инвеститора Агенција за приватизацију објављује јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, којим их позива да искажу интересовање за приватизацију одређених субјеката приватизације. У складу са тако исказаним интересовањем потенцијалних инвеститора са једне стране, и оцене одрживости пословања субјекта са друге стране, у року од 45 дана од дана истека рока за достављање писама заинтересованости, Агенција ће доставити Министарству привреде предлоге модела и метода приватизације за сваки појединачни субјекат приватизације. На основу предлога Агенције, донеће се одлука о моделу и методу приватизације, почетној цени, и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације.
 
У портфељу Агенције за приватизацију налази се 502 матичнa и њихова зависнa предузећа за која се објављује јавни позив из следећих грана делатности: административне и помоћне услужне делатности (13), грађевинарство (51), државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање (1), здравствена и социјална заштита (16), информисање и комуникације (73), образовање (1), остале услужне делатности (4), пољопривреда, шумарство и рибарство (35), пословање некретнинама (1), прерађивачка индустрија (113), рударство (6), саобраћај и складиштење (21), снaбдeвaње електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (7) снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности (5), стручне, научне, иновационе и техничке делатности (67), трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала (83), уметност; забава и рекреација (3), услуге смештаја и исхране (21), финансијске делатности и делатност осигурања (15).
 
С тим у вези, на основу члана 18. Закона о приватизацији («Сл. гласник РС», бр. 83/14), Агенција за приватизацију дана 15.08.2014. године (у даљем тексту: „Агенција“) објављује:
 
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости за субјекте приватизације
из портфеља Агенције за приватизацију
 
1.    Агенција позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације из портфеља Агенције (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију одређеног субјекта приватизације у Републици Србији (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).
 
2.    Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - матични број субјекта приватизације (напомена: наводи се матични број)“ и да садржи следеће елементе:
 
-          основне податке о заинтересованом инвеститору
-          основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
-          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације одређеног субјекта и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)
-          предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.
 
Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.
 
3.    Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Теразије 23 или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 15.09.2014. године.
 
4.    Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.
 
Приказани подаци су преузети из редовних годишњих финансијских извештаја предатих Агенцији за привредне регистре уз корекцију одступања у броју запослених.
 
5.    За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23
 
Телефон: 011/3020-800
e-mail: loi@priv.rs
 

Делатност


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива