Одлука о изменама и допунама Одлуке о реструктурирању Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, Ресавица

02. авг. 2014.

На основу члана 9. став 1. тач. 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», бр. 38/01, 135/04и 30/10) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији («Службени гласник РС», бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- др. закон, 30/10- др. закон, 93/12, 119/12, 51/14 и 52/14 - УС), a у вези са чл. 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације («Службени гласник РС», бр. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 и 59/13) и у складу са дописом Министарства привреде, број 011-00-249/2014-05 од 25.07.2014. године, Агенција за приватизацију дана 28.07.2014. године доноси
 
 
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о реструктурирању Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, Ресавица,
број Р-33/06-ОД од 24.03.2006. године
 
 
  1. У тачки 1. изреке Одлуке ореструктурирању број Р-33/06-ОД од 24.03.2006. године (у даљем тексту: „Одлука о реструктурирању“), после речи: „матични број: 17507699“ додају се речи: „и зависних друштава: Предузеће за угоститељство, повртарство, сточарство, производњу млека и трговину Ђула д.о.о., Ресавица, 6. Августа, ламела III, матични број: 20030348 и Предузеће за транспортне услуге, одржавање и поправку моторних возила Рембас Транс д.о.о., Ресавица, 6. Августа, ламела III, матични број: 20024674“.
 
  1. У тачки 2. изреке Одлуке ореструктурирању, у трећој алинеји, бришу се речи „или имовине“.
 
  1. У тачки 3. изреке Одлуке ореструктурирању, после става 1. додаје се став 2, који гласи:
 
ПОЗИВАЈУ СЕ државни повериоци зависних друштава из тачке 1. ове одлуке и то: јавна предузећа, Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републичка дирекција за робне резерве, Фонд за развој Републике Србије, други републички органи и организације као и Агенција за осигурање депозита када врши функцију стечајног управника над банкама у стечају и када управља у име и за рачун Републике Србије по основу преузетих ино обавеза, да, у складу са чланом 20 и 20а Закона о приватизацији, пријаве своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године према зависним друштвима из тачке 1. ове одлуке, уроку од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу „Политика“, на адресу зависних друштава из тачке 1. диспозитива ове одлуке, уколико своје потраживање према зависним друштвима нису пријавили по позиву за пријаву потраживања од 29.03.2006. године.“
 
4.    У тачки 4. изреке Одлуке ореструктурирању, после става 1. додаје се став 2, који гласи:
 
„Право да пријаве потраживање према зависним друштвима из тачке 1. ове одлуке имају и остали повериоци у складу са чланом20. став 4.Закона о приватизацији.“
 
5.    Поверилац зависног друштва из тачке 1. ове одлуке примерак пријаве потраживања истовремено доставља субјекту приватизације и зависном друштву из тачке 1. ове одлуке и Агенцији за приватизацију.
 
6.    Ову одлуку објавити у дневном листу „Политика“ у року од 15 дана од дана доношења.


О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
 
Агенција за приватизацију донела је дана 24.03.2006. године Одлуку о реструктурирању субјекта приватизације Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, Ресавица, матични број: 17507699, број Р-33/06-ОД од 24.03.2006. године.
Према члану 19. став 2. Закона о приватизацији, реструктурирање подразумева промене које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала и имовине, а нарочито: статусне промене, промене правне форме, промене у унутрашњој организацији и друге организационе промене; отпис главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или делимично; отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације.
Предузеће за угоститељство, повртарство, сточарство, производњу млека и трговину Ђула д.о.о., Ресавица, 6. Августа, ламела III, матични број: 20030348 и Предузеће за транспортне услуге, одржавање и поправку моторних возила Рембас Транс д.о.о., Ресавица, 6. Августа, ламела III, матичниброј: 20024674 су друштва која, према подацима Агенције за привредне регистре, послују капиталом који је у 100% власништву Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, Ресавица, у реструктурирању, матични број: 17507699.
На основу члана 7. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације, Агенција покреће реструктурирање субјекта приватизације доношњем одлуке о реструктурирању. Одлука о реструктурирању субјекта приватизације сходно члану 19а Закона о приватизацији, у вези са чланом 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације садржи пословно име, седиште, начин реструктурирања, рок у коме су повериоци дужни да пријаве своја потраживања, као и друге податке од значаја за спровођење реструктурирања.
Чланом 20. став 2. Закона о приватизацији прописано је и да су државни повериоци дужни да отпусте дуг и према подређеном (зависном) друштву које у структури капитала има већински капитал контролног (матичног) друштва које послује већинским друштвеним или државним капиталом или у којем је друштвени или државни капитал већински заједно са капиталом контролног друштва.
Чланом 20. став 4. Закона о приватизацији прописано је да и остали повериоци могу да отпусте дуг према субјекту приватизације, ради намиривања потраживања из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације. 
Чланом 20а Закона о приватизацији прописано је да је државни поверилац дужан да писмено пријави своје потраживање у року од 15 дана од дана објављивања одлуке о реструктурирању у дневном листу. У пријави се мора нарочито назначити назив државног повериоца, правни основ потраживања, као и износ потраживања, и то посебно износ главног потраживања, а посебно износ обрачунате камате.
Члановима 20. и 20а Закона о приватизацији предвиђено је да су државни повериоци дужни  (а да остали повериоци имају право) да пријаве своја потраживања према субјекту приватизације који се реструктурира, а у циљу условног отпуста потраживања доспелих на дан 31.12.2004. године, ради намирења из прихода остварених продајом капитала субјекта приватизације.
Дописом број 011-00-249/2014-05 од 25.07.2014. године, Министарство привреде је истакло да се, имајући у виду да се пун ефекат консолидације пословања, како Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, Ресавица, у реструктурирању, тако и његових зависних друштава, може постићи само применом мера реструктурирања у пуном обиму и на нивоу целог система ових привредних друштава, указује потреба за хитним покретањем поступка реструктурирања зависних друштава Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, Ресавица, у реструктурирању.


Узимајући у обзир све наведено, као и да је Одлуком од 24.03.2006. године, бр. Р-33/06-ОД упућен позив повериоцима да пријаве своја потраживања у складу с цитираним члановма Закона о приватизацији, овом одлуком су позвани повериоци зависних друштава да пријаве своја потраживања уколико иста нису пријавили по позиву за привају потраживања од 29.03.2006. године.
 
Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.
 
Одлуку доставити:
- Одељењу писарнице и архиве
- Центру за приватизацију
- Сектору за оперативно правне послове
- Предузећу за угоститељство, повртарство, сточарство, производњу млека и трговину Ђула д.о.о., Ресавица, 6. Августа, ламела III
- Предузећу за транспортне услуге, одржавање и поправку моторних возила Рембас Транс д.о.о., Ресавица, 6. Августа, ламела III
- Министарству привреде
 

ЈП ПЕУ Ресавица
Приватизација

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

Локација:

Ресавица

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива