Одлука о реструктурирању за предузеће Акционарско друшво „Галеника"

19. дец. 2013.

На основу члана 9. став 1. тачке 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 135/04 и 30/10) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – др. закон, 30/10 – др. закон, 93/12 и 119/12), у вези са чланом 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације ("Службени гласник РС", бр. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 и 59/13), а у складу са Иницијативом за покретање поступка приватизације на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 023-9799/2013 од 22.11.2013. године, Агенција за приватизацију дана 04.12.2013. године доноси:

 O Д Л У К У

о реструктурирању 


1      ПОКРЕЋЕ СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ субјекта приватизације Акционарско друшво „Галеника“ за производњу лекова, денатала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива, Батајнички друм бб, матични број: 07726325.

2      Поступак реструктурирањa субјекта приватизације из тачке 1. ове одлуке спроводи се:

·         статусним променама, променама правне форме, променама у унутрашњој организацији и другим организационим променама;

·         отписом главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или делимично;

·         отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације;

·         другим променама које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала и имовине.


3      ПОЗИВАЈУ СЕ државни повериоци субјекта приватизације и то: јавна предузећа, Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републичка дирекција за робне резерве, Фонд за развој Републике Србије, други републички органи и организације као и Агенција за осигурање депозита када врши функцију стечајног управника над банкама у стечају и када управља у име и за рачун Републике Србије по основу преузетих ино обавеза, да, у складу са чланом 20а Закона о приватизацији, пријаве своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године према субјекту приватизације Акционарско друшво „Галеника“ за производњу лекова, денатала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива, Батајнички друм бб, матични број: 07726325, у року од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу „Политика“, на адресу субјекта приватизације из тачке 1. диспозитива. 

4      Право да пријаве потраживање према субјекту приватизације имају и остали повериоци у складу са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији.


5      Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља субјекту приватизације и Агенцији за приватизацију.


6      Ову одлуку објавити у дневном листу „Политика“ у року од 15 дана од дана доношења.

Преузмите оглас у целости
Галеника ад
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГАЛЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА, ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА И АДИТИВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива