Уредба о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

("Сл. гласник РС", бр. 31/2001, 61/2008, 109/2008, 14/2009, 40/2009, 79/2009, 111/2009, 67/2010 и 73/2011)

Члан 1

Овом уредбом се уређује заштита друштвене имовине делова предузећа у Републици Србији чије је седиште на територији република бивше СФРЈ: Републике Босне и Херцеговине, Републике Словеније и Републике Хрватске (даље: пословне јединице), заштита права запослених у тим пословним јединицама и попис делова предузећа из Републике Србије на територији наведених република бивше СФРЈ.

Члан 2

Одлуком коју доносе запослени пословне јединице организоваће се као друштвено предузеће или ће се припојити другом друштвеном предузећу ако то нису учинили до дана ступања на снагу ове уредбе.

Почетна имовина за оснивање предузећа из става 1. овог члана је имовина пословне јединице са билансним стањем на дан 31. децембра 1991. године.

Одлука из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, а захтев за упис у судски регистар подноси се у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Предузеће из става 1. овог члана дужно је да у року од 15 дана од дана пријема решења о упису у судски регистар обавести министарство надлежно за одговарајућу област (даље: надлежно министарство) о извршеном упису.

Члан 2а

(Брисан)

Члан 3

Пре доношења одлуке о организовању предузећа у друштвеној својини, односно припајању другом предузећу у друштвеној својини пословна јединица подноси захтев за контролу и верификацију процене вредности друштвеног капитала Министарству за привреду и приватизацију (даље: Министарство) са следећом документацијом и подацима:

1. изводом из регистра предузећа у чијем саставу је пословна јединица пословала и номенклатуру послова које је та пословна јединица обављала у оквиру делатности предузећа;

2. пописом друштвених средстава са билансним стањем на дан 31. децембра 1991. године;

3. бројем запослених на дан подношења захтева.

Упис у судски регистар организовања пословне јединице као друштвеног предузећа, односно припајање другом друштвеном предузећу врши се на основу одлуке запослених о том организовању, потврде Министарства о контроли и верификацији процене вредности друштвеног капитала и друге прописане документације.

Члан 4

Министарство ће у року од 15 дана од подношења захтева из члана 3. став 1. ове уредбе извршити контролу и верификацију процене вредности друштвеног капитала који користи пословна јединица на начин и по поступку утврђеном законом којим се уређују услови и поступак претварања друштвене својине у друге облике својине.

Члан 5

Надлежно министарство ће одлучити о условима и начину коришћења средстава пословне јединице (на пример: давање на привремено коришћење) ако запослени у пословној јединици у прописаном року не одлуче о организовању друштвеног предузећа или о припајању другом друштвеном предузећу и не поднесу захтев за упис у судски регистар, односно не поднесу захтев за контролу и верификацију процене вредности друштвеног капитала.

Члан 6

Запослени у пословној јединици не могу да отуђују средства која користе, оптерете ова средства хипотеком или располажу њима на други начин (на пример: закуп, замена), до организовања пословне јединице као друштвеног предузећа, односно припајања другом друштвеном предузећу.

Члан 7

Предузеће, или друго правно лице у друштвеној, мешовитој или приватној својини, које је настало организовањем делова предузећа из члана 2. ове уредбе у време од 10. октобра 1990. године до дана ступања на снагу ове уредбе, доставиће Министарству захтев за контролу и верификацију процене вредности друштвеног капитала са изводом из регистра предузећа и одлуком о организовању предузећа, пописом друштвених средстава са билансним стањем на дан доношења одлуке о организовању предузећа, као и пописом друштвених средстава са билансним стањем на дан 31. децембра 1991. године.

Обавеза из става 1. овог члана односи се и на предузеће коме је припојена пословна јединица од 10. октобра 1990. године до дана ступања на снагу ове уредбе.

Предузеће из става 2. овог члана дужно је да поред документације и података из става 1. овог члана достави и попис средстава те пословне јединице са билансним стањем на дан припајања пословне јединице.

Захтев из става 1. овог члана предузеће подноси у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 8

Министарство ће у року од 15 дана од дана пријема захтева из члана 7. ове уредбе извршити контролу и верификацију процене вредности друштвеног капитала и о томе обавестити предузеће, односно друго правно лице и надлежно министарство.

Члан 9

Друштвено предузеће које је организовано од пословне јединице ће, по извршеној контроли и верификацији процене друштвеног капитала, извршити у складу са овом проценом одговарајуће измене у пословним књигама.

Обавеза из става 1. овог члана односи се и на предузеће коме су до дана ступања на снагу ове уредбе припојена друштвена средства пословне јединице.

Надлежно министарство ће одлучити о условима и начину коришћења средстава друштвеног предузећа (на пример: давањем на привремено коришћење), ако предузеће не поступи у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 10

Акти и радње приватних и мешовитих предузећа која су настала организовањем од пословних јединица ништави су.

За акте и радње из става 1. овог члана, Министарство предлаже надлежном суду доношење решења о ништавости уписа у судски регистар и утврђује вредност друштвене имовине у пословној јединици на дан доношења одлуке о организовању или оснивању приватног, односно мешовитог предузећа од пословне јединице.

О предузетим радњама из става 2. овог члана Министарство обавештава надлежно министарство, које одлучује о условима и начину коришћења друштвених средстава пословне јединице, у складу с овом уредбом.

Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана примењују се и на радње организоване од пословних јединица.

Члан 11

Предузеће или друго правно лице које је настало организовањем од пословне јединице или предузећа којима су припојена средства пословне јединице као и правни следбеници ових привредних субјеката не могу да отуђују средства у друштвеној својини која користе, оптерете хипотеком или располажу на други начин (на пример: поклон, закуп, замена) без сагласности Владе Републике Србије, осим продаје производа и услуга у обављању регистроване делатности.

Правно лице из става 1. овог члана не може вршити статусне или организационе промене, нити вршити претварање друштвене својине у друге облике својине без сагласности Владе Републике Србије.

Кад предузеће из става 1. овог члана отуђи друштвена средства која користи, оптерети их хипотеком или располаже њима на други начин (на пример: поклон, закуп, замена) без сагласности Владе Републике Србије, надлежно министарство ће одлучити о условима и начину коришћења друштвених средстава која су била предмет располагања.

Члан 12

У случају када се стекну услови за отварање стечаја, ликвидације или принудног поравнања у предузећу коме су припојени делови предузећа у смислу чл. 2, 5. и 11. ове уредбе, или ако се утврди да се припојена имовина и средства нерационално користе, односно користе супротно њиховој намени или им се наноси штета већег обима, Влада Републике Србије може, на предлог надлежног министарства, одлучити да се средствима која су припојена оснује ново друштвено предузеће.

Министарство може дати предлог Влади Републике Србије да донесе акт у смислу става 1. овог члана и на иницијативу лица која су преузета у друштвено предузеће приликом припајања имовине и средстава или ако утврди да су се стекли услови за оснивање новог друштвеног предузећа.

Актом из става 1. овог члана Влада Републике Србије утврђује услове коришћења и управљања имовином, односно другим средствима, услове и начин преузимања запослених из става 2. овог члана, као и рок у коме ће се извршити избор органа управљања и руковођења и донети статут предузећа.

На основу акта из става 1. овог члана надлежно министарство одредиће лице из реда запослених које ће организовати обављање послова из става 3. овог члана.

Члан 13

Министарство води евиденцију пословних јединица и предузећа која су организована од пословних јединица.

Члан 14

Предузећа из Републике Србије која су имала делове на територији република бивше СФРЈ: Републике Босне и Херцеговине, Републике Словеније, Републике Хрватске достављају, у року од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе, надлежном министарству, ради пописа, податке о називу и адреси дела предузећа, друштвеној имовини предузећа коју је користио тај део предузећа према последњем попису те имовине и друге податке од значаја за утврђивање друштвене имовине ових предузећа у наведеним републикама.

Члан 14а

Предузећа чије је седиште на територији република бивше СФРЈ из члана 1. став 1. ове уредбе (у даљем тексту: лица) дужна су да пословној јединици која је организована као друштвено предузеће или која је припојена другом друштвеном предузећу, као и њиховим правним следбеницима (у даљем тексту: друштвена предузећа), у чијој имовини су непокретности на којима су лица имала право на дан 31. децембра 1990. године, поднесу захтев за споразумно утврђивање њиховог удела у капиталу друштвеног предузећа на основу унете имовине, најкасније до 30. јуна 2010. године и да о томе обавесте Министарство и Агенцију за приватизацију.

Удео лица у капиталу друштвеног предузећа утврђује се сразмерно учешћу вредности унете имовине у укупној вредности имовине друштвеног предузећа, према процени капитала друштвеног предузећа у складу са последњим финансијским извештајем који претходи подношењу захтева из става 1. овог члана.

Усаглашен текст нацрта споразума из става 1. овог члана који је парафиран од оба учесника у споразуму, доставља се Министарству најкасније до 28. фебруара 2011. године, које га, ради давања сагласности, прослеђује Влади.

Сагласност из става 3. овог члана даје се ако постоји реципроцитет у примени Анекса Г Споразума о питањима сукцесије.

Споразум се сматра закљученим кад га по добијању сагласности Владе уговорне стране потпишу и овере у суду.

По један примерак потписаног и овереног споразума доставља се Министарству и Агенцији за приватизацију.

Ако се у року из става 3. овог члана не достави усаглашени текст нацрта споразума, удео лица које је поднело захтев за утврђивање удела у капиталу друштвеног предузећа утврђује Агенција за приватизацију у складу са чланом 14в ове уредбе.

Члан 14б

Споразум из члана 14а садржи нарочито:

1) процењену вредност капитала друштвеног предузећа и уделу лица у њему;

2) обавезу друштвеног предузећа и лица да након закључења споразума организују и региструју привредно друштво и да на непокретностима друштвеног предузећа упишу у јавне регистре непокретности право власништва тог привредног друштва;

3) да запосленима не може престати радни однос по основу вишка запослених у року од три године од дана закључења споразума;

4) обавезу лица коме је утврђено учешће у капиталу да запосленима у друштвеном предузећу пренесе бесплатне акције или исплати накнаду по том основу, у складу са прописима којима се уређује приватизација.

Члан 14в

Ако друштвено предузеће и лице не доставе усаглашени текст нацрта споразума у року из члана 14а став 3. ове уредбе, удео лица у капиталу друштвеног предузећа утврдиће својим актом Агенција за приватизацију, на основу сразмерног учешћа вредности унете имовине у укупној вредности имовине друштвеног предузећа, према процени капитала друштвеног предузећа у складу са финансијским извештајем за годину која претходи години у којој се доноси тај акт.

Акт из става 1. овог члана садржи и обавезе лица односно привредног друштва из члана 14б ове уредбе.

Против акта из става 1. овог члана може се покренути спор пред надлежним судом у складу са законом.

Члан 14г

Ако се споразумом из члана 14а, односно актом Агенције за приватизацију из члана 14в утврди да постоји удео друштвеног капитала у укупном капиталу предузећа, Агенција за приватизацију спроводи поступак у складу са прописима којима се уређује приватизација.

Члан 14д

Привредни субјекти регистровани у Републици Србији, који на основу акта надлежних органа из члана 5, члана 9. став 3. и члана 11. став 3. ове уредбе користе имовину лица из члана 14а ове уредбе, дужна су да ту имовину врате органу на основу чијег акта је користе, најкасније до 30. јуна 2010. године, под претњом принудног извршења.

Надлежни органи, најкасније до 31. марта 2010. године, донеће акте којима ће утврдити престанак важења аката из става 1. овог члана.

Члан 14ђ

Лица која су на имовини из члана 14д ове уредбе имала право на дан 31. децембра 1990. године, подносе захтев за враћање те имовине најкасније до 30. јуна 2010. године министарству надлежном за послове финансија, које га, ради давања сагласности, прослеђује Влади.

Сагласност из става 1. овог члана даје се ако постоји реципроцитет у примени Споразума о питањима сукцесије.

Члан 14е

Рокови и поступци утврђени овом уредбом могу се уредити другачије са државом сукцесором, закључењем билатералног споразума о спровођењу Анекса Г Споразума о питањима сукцесије.

Члан 15

Новчаном казном од 150.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1. ако не поступи по решењу надлежног министарства о условима и начину коришћења средстава пословне јединице (члан 5);

2. ако не достави министарству захтев за контролу и верификацију процене вредности друштвеног капитала у прописаном року (члан 7);

3. ако не изврши одговарајуће измене у пословним књигама у складу са извршеном проценом друштвеног капитала (члан 9);

4. ако отуђи друштвена средства која користи, оптерети хипотеком или њима располаже на други начин, изврши статусне промене или претвори друштвену својину у друге облике својине без сагласности Владе Републике Србије (члан 11);

5. ако не достави, у прописаном року, надлежном министарству податке о друштвеној имовини делова предузећа на територији одређених република бивше СФРЈ (члан 14).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 8.000 до 10.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

Члан 16

Надзор над спровођењем ове уредбе врши надлежно министарство и Министарство.

Члан 17

Друштвена предузећа која су почев од 20. фебруара 1992. године организована од пословних јединица настављају са радом у складу са овом уредбом.

Друштвена предузећа којима је почев од 20. фебруара 1992. године поверена друштвена имовина пословних јединица на привремено коришћење настављају са коришћењем ових средстава у складу са овом уредбом.

Друштвено предузеће које почев од 20. фебруара 1992. године користи друштвена средства пословне јединице по основу статусне промене наставља са коришћењем припојених средстава у складу са овом уредбом.

Правни акти и радње друштвених предузећа из ст. 1, 2. и 3. овог члана предузети после 1. фебруара 2001. године којима су отуђена друштвена средства која су користила та предузећа, која су оптерећена хипотеком, којима су располагала на други начин или извршене статусне промене без сагласности Владе Републике Србије ништави су.

Члан 18

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о измени
Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

("Сл. гласник РС", бр. 109/2008)

Члан 2[с1]

Пословна јединица која је организована као друштвено предузеће или која је припојена другом друштвеном предузећу, као и њихови правни следбеници (у даљем тексту: друштвена предузећа) у чијој имовини су непокретности на којима су предузећа чије је седиште на територији република бивше СФРЈ из члана 1. став 1. Уредбе (у даљем тексту: лица) имала право на дан 31. децембра 1990. године, дужна су да са тим лицима споразумно уреде имовинско-правне односе, најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Нацрт споразума из става 1. овог члана који су обе уговорне стране парафирале, доставља се министарству надлежном за послове економије и регионалног развоја, које га, ради давања сагласности, прослеђује Влади.

Сагласност из става 2. овог члана даје се ако постоји реципроцитет у примени Споразума о питањима сукцесије.

Споразум се сматра закљученим када га, по добијању сагласности Владе, уговорне стране потпишу и овере у суду.

По један примерак потписаног и овереног споразума доставља се министарству надлежном за послове економије и регионалног развоја и Агенцији за приватизацију.

Члан 3[с1]

Ако је предмет споразума повраћај у пређашње стање, у споразуму ће бити регулисана сва питања везана за накнаде и трошкове на које друштвено предузеће има право.

Ако је предмет споразума новчана накнада за непокретност, накнада се исплаћује из средстава остварених продајом капитала и имовине друштвеног предузећа, у висини процентуалног учешћа вредности непокретности, на којој је лице имало право, у укупној вредности свих непокретности друштвеног предузећа.

Члан 4[с1]

Ако друштвено предузеће и лице не постигну споразум у року из члана 2. став 1. ове уредбе, на непокретностима из члана 2. став 1. ове уредбе, надлежни орган по службеној дужности уписује право коришћења, односно располагања у земљишној, односно другој јавној књизи о евиденцији непокретности и правима над њима у корист друштвеног предузећа, ради спровођења поступка приватизације.

У случају из става 1. овог члана, лица имају право на новчану накнаду у складу са чланом 3. став 2. ове уредбе.

Упис права коришћења, односно располагања на начин из става 1. овог члана, врши се и у случају када је предмет споразума новчана накнада, а када је предмет споразума повраћај у пређашње стање дела имовине упис се врши на преосталој имовини друштвеног предузећа.

Члан 5[с1]

Приватизација капитала и имовине друштвеног предузећа спроводи се када је надлежни орган по службеној дужности уписао право из члана 4. ст. 1. и 3. ове уредбе у корист друштвеног предузећа.

Ако је предмет споразума повраћај дела имовине друштвеног предузећа, приватизација се спроводи на преосталом капиталу, односно имовини друштвеног предузећа.

Приватизација из ст. 1. и 2. овог члана спроводи се у складу са прописима којима се уређује приватизација.

Члан 6[с1]

Одредбе ове уредбе примењују се и на друштвена предузећа за која је до дана ступања на снагу ове уредбе покренута иницијатива за приватизацију.

Члан 7[с1]

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о допунама
Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

("Сл. гласник РС", бр. 14/2009)

Члан 2[с2]

Одредбе ове уредбе примењују се и на друштвена предузећа за која је до дана ступања на снагу ове уредбе покренута иницијатива за приватизацију.

Члан 3[с2]

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 27. фебруара 2009. године.


Самостални члан Уредбе о измени
Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

("Сл. гласник РС", бр. 40/2009)

Члан 2[с3]

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о изменама и допунама
Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

("Сл. гласник РС", бр. 67/2010)

Члан 4[с4]

Предузећа чије је седиште на територији република бивше СФРЈ из члана 1. став 1. Уредбе (у даљем тексту: лица) дужна су да пословној јединици која је организована као друштвено предузеће или која је припојена другом друштвеном предузећу, као и њиховим правним следбеницима (у даљем тексту: друштвена предузећа), у чијој имовини су непокретности на којима су лица имала право на дан 31. децембра 1990. године, поднесу захтев за споразумно утврђивање њиховог удела у капиталу друштвеног предузећа на основу унете имовине, најкасније до 30. јуна 2011. године и да о томе обавесте Министарство и Агенцију за приватизацију.

Удео лица у капиталу друштвеног предузећа утврђује се сразмерно учешћу вредности унете имовине у укупној вредности имовине друштвеног предузећа, према процени капитала друштвеног предузећа у складу са последњим финансијским извештајем који претходи подношењу захтева из става 1. овог члана.

Усаглашен текст нацрта споразума из става 1. овог члана који је парафиран од оба учесника у споразуму, доставља се Министарству најкасније до 30. септембра 2011. године, које га, ради давања сагласности, прослеђује Влади.

Сагласност из става 3. овог члана даје се ако постоји реципроцитет у примени Анекса Г Споразума о питањима сукцесије.

Споразум се сматра закљученим кад га по добијању сагласности Владе уговорне стране потпишу и овере у суду.

По један примерак потписаног и овереног споразума доставља се Министарству и Агенцији за приватизацију.

Ако се у року из става 3. овог члана не достави усаглашени текст нацрта споразума, удео лица које је поднело захтев за утврђивање удела у капиталу друштвеног предузећа утврђује Агенција за приватизацију у складу са чланом 14в Уредбе.

Члан 5[с4]

Лица која су на имовини из члана 14д Уредбе имала право на дан 31. децембра 1990. године, подносе захтев за враћање те имовине најкасније до 30. јуна 2011. године министарству надлежном за послове финансија, које га, ради давања сагласности, прослеђује Влади.

Сагласност из става 1. овог члана даје се ако постоји реципроцитет у примени Анекса Г Споразума о питањима сукцесије.

Ако не постоји реципроцитет из става 2. овог члана, надлежни орган из члана 14д Уредбе одлучиће о начину коришћења те имовине до успостављања реципроцитета.

Члан 6[с4]

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Уредбе о измени и допуни
Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

("Сл. гласник РС", бр. 73/2011)

Члан 2[с5]

Предузећа чије је седиште на територији република бивше СФРЈ из члана 1. став 1. Уредбе (у даљем тексту: лица) дужна су да пословној јединици која је организована као друштвено предузеће или која је припојена другом друштвеном предузећу, као и њиховим правним следбеницима (у даљем тексту: друштвена предузећа), у чијој имовини су непокретности на којима су лица имала право на дан 31. децембра 1990. године, поднесу захтев за споразумно утврђивање њиховог удела у капиталу друштвеног предузећа на основу унете имовине, најкасније до 31. марта 2012. године и да о томе обавесте Министарство и Агенцију за приватизацију.

Удео лица у капиталу друштвеног предузећа утврђује се сразмерно учешћу вредности унете имовине у укупној вредности имовине друштвеног предузећа, према процени капитала друштвеног предузећа у складу са последњим финансијским извештајем који претходи подношењу захтева из става 1. овог члана.

Усаглашен текст нацрта споразума из става 1. овог члана који је парафиран од оба учесника у споразуму, доставља се Министарству најкасније до 30. јуна 2012. године које га, ради давања сагласности, прослеђује Влади.

Сагласност из става 3. овог члана даје се ако постоји реципроцитет у примени Анекса Г Споразума о питањима сукцесије.

Споразум се сматра закљученим кад га по добијању сагласности Владе уговорене стране потпишу и овере у суду.

По један примерак потписаног и овереног споразума доставља се Министарству и Агенцији за приватизацију.

Ако се у року из става 3. овог члана не достави усаглашени текст нацрта споразума, удео лица које је поднело захтев за утврђивање удела у капиталу друштвеног предузећа утврђује Агенција за приватизацију у складу са чланом 14в Уредбе.

Члан 3[с5]

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Преузмите Уредбу у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива