Уредба о проценту капитала који се приватизује у привредним друштвима са већинским државним капиталом која енергетску делатност обављају као претежну

"Службени гласник РС", број 63/2006


Члан 1
Овом уредбом одређује се проценат капитала који се приватизује у привредном друштву са већинским државним капиталом која енергетску делатност обављају као претежну (у даљем тексту: субјект приватизације).
Члан 2
Проценат капитала који се продаје у субјекту приватизације не може бити већи од 70% од укупног капитала субјекта приватизације.
Проценат капитала из става 1. овог члана код сваког субјекта приватизације одређује Влада.
Члан 3
У Приватизационом регистру евидентирају се акције субјекта приватизације у износу од најмање 15% укупног капитала.
Капитал за стицање акција без накнаде запосленима у субјекту приватизације не може бити већи од 15% укупног капитала.
Акције које се преносе без накнаде, које су преостале после преноса без накнаде запосленима у субјекту приватизације из става 2. овог члана евидентирају се у Приватизационом регистру.
Члан 4
У субјекту приватизације у коме се капитал продаје сукцесивно, сматра се да су запослени у целости остварили своје право на стицање акција без накнаде преносом тих акција у оквиру прве фазе приватизације.
Члан 5
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Уредба о проценту капитала који се приватизује у привредним друштвима са већинским државним капиталом која енергетску делатност
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива