Уредба о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима

"Службени гласник РС", бр. 45/06, 108/07, 126/07 и 60/08

 I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Садржина уредбе

Члан 1 
Овом уредбом ближе се уређују начин и услови измиривања обавеза правних лица која су започела поступак приватизације, као и правних лица која се реструктурирају у поступку приватизације, према банкама и другим повериоцима.

Дефиниције

Члан 2 
Поједини изрази употребљених израза у овој уредби имају следеће значење: 
1) субјект приватизације јесте правно лице за које је Агенција за приватизацију донела одлуку о реструктурирању, односно одлуку о методу приватизације јавним тендером или јавном аукцијом; 
2) поверилац јесте државни поверилац и остали повериоци; 
3) државни поверилац јесте правно лице које је дужно да отпусти дуг према субјекту приватизације у целини и своје потраживање намири из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације (јавно предузеће; Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање; Републички фонд за здравствено осигурање; Републичка дирекција за робне резерве; Фонд за развој Републике Србије; други републички органи и организације и Агенција за осигурање депозита када врши функцију стечајног, односно ликвидационог управника над банкама у стечају, односно ликвидацији и када управља у име и за рачун Републике Србије потраживањима Републике Србије по основу преузетих ино обавеза); 
4) остали повериоци јесу правна, односно физичка лица која могу да отпусте дуг према субјекту приватизације, ради намиривања потраживања из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације; 
5) обавеза јесте доспела неизмирена обавеза са стањем на дан 31. децембра 2004. године, обавеза која је доспевала до 31. децембра 2004. године, али је до истека тог рока репрограмирана тако што је одређен други рок доспелости после 31. децембра 2004. године, као и обавеза по основу јавних прихода која се односи на 2004. годину, односно на раније године, а чија је уплата наложена решењем о утврђивању пореза после 31. децембра 2004. године у поступку пореске контроле; 
6) обавеза по основу јавних прихода јесте обавеза из тачке 5) овог члана, и то: акцизе и порез на промет; порези, доприноси за обавезно социјално осигурање и други јавни приходи који се обрачунавају и плаћају по основу зарада; накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе чију наплату врше надлежни порески органи у Републици Србији; остали порези утврђени законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи; једнократни порез на екстра доходак и екстра имовину стечену искоришћавањем посебних погодности и други јавни приходи.

II ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА


Јавни позив за пријаву потраживања

Члан 3 
Поверилац пријављује своје потраживање на основу јавног позива за пријаву потраживања, који објављује Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција). 
Јавни позив из става 1. овог члана садржи: 
1) пословно име и седиште, као и друге податке о субјекту приватизације; 
2) место и време подношења пријаве потраживања; 
3) рок за подношење пријаве потраживања; 
4) обавештење о реструктурирању, односно методу приватизације јавним тендером или јавном аукцијом; 
5) друге податке од значаја за подношење пријаве потраживања. 
Остали повериоци могу да повуку пријаву потраживања до истека прописаног рока за подношење пријаве потраживања.

Начин подношења пријаве потраживања

Члан 4 
Поверилац подноси пријаву потраживања писмено субјекту приватизације.
Примерак пријаве потраживања поверилац истовремено доставља и Агенцији.

Пуноважност података о висини потраживања

Члан 5 
Ако државни поверилац не пријави своје потраживање у прописаном року, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања државног повериоца садржани у пословним књигама субјекта приватизације.

Садржина пријаве потраживања

Члан 6 
Пријава потраживања нарочито садржи: 
1) пословно име и седиште повериоца са контакт адресом, ако је поверилац правно лице; 
2) име, презиме и пребивалиште повериоца са контакт адресом, ако је поверилац физичко лице; 
3) пословно име и седиште субјекта приватизације; 
4) правни основ потраживања; 
5) износ потраживања, и то посебно износ главног потраживања, а посебно износ обрачунате камате. 
Ако је потраживање делимично измирено до дана подношења пријаве потраживања, поверилац подноси пријаву потраживања за износ потраживања који је умањен за износ делимичног испуњења, са стањем на дан 31. децембра 2004. године. 
Ако је потраживање делимично измирено од дана подношења пријаве потраживања до дана закључења уговора о намирењу потраживања поверилац, без одлагања, доставља Агенцији изјаву којом потврђује да је потраживање делимично измирено. 
Пријава потраживања подноси се на обрасцу који је одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

III ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВИ ПОТРАЖИВАЊА


Записник о утврђеном потраживању

Члан 7 
Потраживање повериоца сматра се утврђеним ако није оспорено у року од осам дана од дана истека рока за достављање пријаве потраживања. 
О утврђеном потраживању саставља се записник који потписују субјект приватизације и поверилац. 
Записник из става 2. овог члана поверилац доставља, без одлагања, Агенцији.

Садржина записника о утврђеном потраживању

Члан 8 
Записник о утврђеном потраживању нарочито садржи: пословно име и седиште субјекта приватизације; пословно име и седиште повериоца, ако је поверилац правно лице; име, презиме и пребивалиште повериоца, ако је поверилац физичко лице; укупан износ и спецификацију обавеза субјекта приватизације према повериоцу; утврђени износ и спецификацију обавеза субјекта приватизације према повериоцу; образложење, као и датум и место сачињавања записника.

Записник као саставни део документације за приватизацију

Члан 9 
Записник из члана 7. ове уредбе је саставни део: 
- програма реструктурирања, за субјекте који се реструктурирају у поступку приватизације; 
- информационог меморандума, за субјекте који се приватизују методом јавног тендера; 
- програма приватизације, за субјекте који се приватизују методом јавне аукције.

Подношење и садржина приговора арбитражном већу

Члан 10 
Ако се субјект приватизације не сагласи са висином пријављеног потраживања, пријављено потраживање може да оспори подношењем приговора арбитражном већу у року од осам дана од дана достављања пријаве потраживања. 
Приговор нарочито садржи пословно име и седиште субјекта приватизације, оспорени износ потраживања, чињенице на којима се заснива приговор, као и доказе, ако је то потребно. 
Исправе које се прилажу уз приговор подносе се у изворнику или препису.
Приговор из става 1. овог члана арбитражно веће доставља, без одлагања, повериоцу. 
Ако поверилац оспори приговор из става 1. овог члана, о висини потраживања повериоца одлучује арбитражно веће.

Начин утврђивања података о висини потраживања

Члан 11 
Ако субјект приватизације оспори пријављено потраживање у прописаном року, а не одреди свог представника за члана арбитражног већа, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања повериоца из пријаве потраживања. 
Ако субјект приватизације оспори пријављено потраживање у прописаном року, а поверилац не одреди свог представника за члана арбитражног већа, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања садржани у пословним књигама субјекта приватизације. 
Ако субјект приватизације не потпише записник о утврђеном потраживању и не поднесе приговор арбитражном већу у прописаном року, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања државног повериоца из пријаве потраживања. 
Ако државни поверилац не потпише записник о утврђеном потраживању, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања тог повериоца из пословних књига субјекта приватизације. 
Ако остали повериоци и субјект приватизације не потпишу записник о утврђеном потраживању, сматра се да пријава потраживања није поднета.

Арбитражна одлука

Члан 12 
Арбитражно веће доноси одлуку о висини потраживања поверилаца (у даљем тексту: арбитражна одлука) у року од 15 дана од дана достављања приговора на висину потраживања. 
Арбитражна одлука доноси се већином гласова чланова арбитражног већа.

Садржина арбитражне одлуке

Члан 13 
Арбитражна одлука нарочито садржи: датум и место доношења; имена чланова арбитражног већа; пословно име и седиште субјекта приватизације; пословно име и седиште повериоца, ако је поверилац правно лице; име, презиме и пребивалиште повериоца, ако је поверилац физичко лице; предмет спора и чињенично стање на коме се заснива арбитражна одлука. 
Изворник и преписе арбитражне одлуке потписују чланови арбитражног већа. Арбитражна одлука сматра се донетом када је потпише већина чланова већа. 
Арбитражна одлука доставља се, без одлагања, субјекту приватизације, повериоцу и Агенцији.

Арбитражна одлука као саставни део документације за приватизацију

Члан 14 
Потписана арбитражна одлука је саставни део: 
- програма реструктурирања, за субјекте који се реструктурирају у поступку приватизације; 
- информационог меморандума, за субјекте који се приватизују методом јавног тендера; 
- програма приватизације, за субјекте који се приватизују методом јавне аукције.

Последице пропуштања рока за доношење арбитражне одлуке

Члан 15 
Ако се арбитражна одлука не донесе у року из члана 12. став 1. ове уредбе, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања повериоца садржани у програму реструктурирања. 
За субјекте који се приватизују методом јавног тендера, веродостојним и коначним подацима сматрају се подаци о висини потраживања повериоца из пријаве потраживања која је саставни део информационог меморандума, а за субјекте који се приватизују методом јавне аукције из пријаве потраживања која је саставни део програма приватизације. 

Члан 16 
(Брисано)

  •  
  • 1
    2
  •  
Уредба о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива