Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013)Члан 1

Овом уредбом ближе се прописује поступак и начин промена које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа које омогућавају продају његовог капитала, методом јавног тендера или методом јавне аукције (у даљем тексту: реструктурирање) односно продају његове имовине методом јавног надметања или јавног прикупљања понуда писаним путем.

Члан 2

Реструктурирање обухвата:

1) статусне промене, промене правне форме, промене унутрашње организације и друге организационе промене;

2) отпис главнице дуга, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично;

3) отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала или имовине предузећа;

4) друге промене, у складу са овом уредбом.

Члан 3

Реструктурирање статусном променом, променом правне форме, променом унутрашње организације и другом организационом променом, у смислу ове уредбе, обухвата:

1) спајање субјекта приватизације;

2) поделу субјекта приватизације;

3) одвајање субјекта приватизације;

4) продају делова субјекта приватизације;

5) пренос имовине или дела имовине на други правни субјект;

6) промену правне форме субјекта приватизације, односно промену правне форме његових зависних предузећа;

7) промену унутрашње организације субјекта приватизације укидањем непрофитабилних делова;

8) престанак обављања непрофитабилних делатности субјекта приватизације.

Статусне промене, промене правне форме, промене унутрашње организације и друге организационе промене врше се у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 4

Реструктурирање отписом главнице дуга, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично, у смислу ове уредбе, обухвата одустанак повериоца од потраживања.

Поверилац који отписује дуг према субјекту приватизације доставља изјаву субјекту приватизације и Агенцији за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) да неће тражити испуњење обавезе.

Отпис главнице дуга, припадајуће камате или других потраживања врши се у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређују облигациони односи.

Отпис главнице дуга, припадајуће камате или других потраживања по основу јавних прихода врши се у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 5

Реструктурирање отпуштањем дуга, у смислу ове уредбе, обухвата гашење потраживања поверилаца у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације.

Отпуштање дуга врши се у складу са законом којим се уређује приватизација, односно другим прописом.

Члан 6

Реструктурирање другим променама, у смислу ове уредбе, обухвата:

1) одлагање плаћања или репрограмирање дуга субјекта приватизације;

2) конверзију новчаних потраживања од стране поверилаца са већинским државним капиталом у капитал субјекта приватизације;

3) пренос обавеза са једног зависног предузећа на друго зависно предузеће у оквиру повезаних предузећа;

4) повећање капитала у субјекту приватизације;

5) смањење или повећање броја запослених;

6) друге промене које се односе на субјект приватизације, које омогућавају продају његовог капитала или имовине методом јавног тендера или методом јавне аукције.

Одлагање плаћања или репрограмирање дуга субјекта приватизације по основу јавних прихода врши се у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 7

Агенција покреће реструктурирање субјекта приватизације доношењем одлуке о реструктурирању.

Одлука из става 1. овог члана доноси се, нарочито, у случајевима:

1) немогућности спровођења поступка приватизације субјекта приватизације у постојећем статусном, односно организационом облику или у постојећој правној форми;

2) немогућности спровођења поступка приватизације субјекта приватизације са постојећом структуром капитала;

3) кад обавезе субјекта приватизације превазилазе укупну вредност активе умањену за износ губитака текуће и ранијих година.

Члан 8

Дан доношења одлуке о реструктурирању сматра се даном почетка реструктурирања субјекта приватизације.

Реструктурирање субјекта приватизације сматра се окончаним када се програм реструктурирања оствари у потпуности, односно продајом капитала или имовине субјекта приватизације, ако програмом реструктурирања није другачије предвиђено.

  •  
  • 1
    2 3 4
  •  
Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива