Закон о приватизацији

"Службени гласник РС" бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 30/2010, 93/2012, 119/2012, 51/2014


1. Предмет закона и начела приватизације

 

 

Члан 1.

 

Овим законом уређују се услови и поступак промене власништваа друштвеног, односно државног капитала (у даљем тексту: приватизација).

 

 

Члан 2.

 

Приватизација се заснива на следећим начелима:

 

1) стварање услова за развој привреде и социјалну стабилност;

 

2) обезбеђење јавности;

 

3) флексибилност;

 

4) формирање продајне цене према тржишним условима.

 

 

2. Предмет и субјекти приватизације

 

Члан 3.

 

Предмет приватизације је друштвени, односно државни капитал (у даљем тексту: капитал), у предузећима и другим правним лицима (у даљем тексту: субјекти приватизације), ако посебним прописима није другачије одређено.

 

Предмет приватизације је и државни капитал који је исказан у акцијама или уделима, ако услови и поступак продаје тог капитала нису другачије уређени посебним прописом.

 

У поступку приватизације може се продати имовина или део имовине субјекта приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације.

 

Одредбе овог закона примењују се на субјекте приватизације који имају седиште на територији Републике Србије.

 

У складу са одредбама овог закона приватизује се капитал и имовина у друштвеним предузећима основаним од делова предузећа у Републици Србији чије је седиште на територији република бивше СФРЈ.

 

Предмет приватизације не могу бити природна богатства и добра у општој употреби, као добра од општег интереса.

 

 

 

3. Субјекти надлежни за спровођење приватизације

 

Члан 4.

 

Субјекти надлежни за спровођење приватизације јесу:

 

1) Агенција за приватизацију;

 

2) ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ - са 30/2010

 

3) Централни регистар за хартије од вредности.

 

У поступку приватизације води се Приватизациони регистар.

 

 

 

Члан 5.

 

Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) јесте правно лице које продаје капитал, односно имовину и промовише, иницира, спроводи и контролише поступак приватизације, у складу са законом.

 

Поред послова из става 1. овог члана, Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) обавља и послове стечајног управника, ако је стечајно веће именује да обавља те послове у складу са законом којим се уређује стечајни поступак, као и послове ликвидационог управника, непосредно или преко овлашћеног лица (повереник Агенције), у складу са овим законом.

 

У обављању послова контроле поступка приватизације, у смислу прописа о приватизацији, Агенција проверава: процењену вредност капитала или имовине субјекта приватизације; усклађеност програма приватизације или програма реструктурирања са прописима; усклађеност прилива средстава по основу извршене продаје са уговором о продаји и извршење уговора о продаји у којем је Агенција уговорна страна, као и пренос акција без накнаде запосленима.

 

Положај, права, дужности и друга питања од значаја за рад Агенције уређују се посебним законом.

 

 

Члан 6.

 

ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ - са 30/2010

 

Члан 7.

 

Централни регистар за хартије од вредности (у даљем тексту: централни регистар) садржи јединствену базу података о издатим акцијама, као и о променама тих података, у складу са законом.

 

 

Члан 8.

 

У Приватизационом регистру евидентира се део капитала субјекта приватизације изражен у акцијама, који се преноси грађанима без накнаде, у складу са овим законом.

 

Приватизациони регистар води се у министарству надлежном за послове приватизације.

 

Приватизациони регистар садржи: назив субјекта приватизације чији се део капитала евидентира у Приватизационом регистру, податке о висини капитала, односно броју акција које се евидентирају и друге податке.

 

Садржај и начин вођења Приватизационог регистра прописује министар надлежан за послове приватизације.

 

Преузмите закон у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива