Закон о агенцији за приватизацију

("Сл. гласник РС", бр. 38/2001, 135/2004 и 30/2010)

Оснивање

Члан 1

Оснива се Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) ради промовисања, иницирања, спровођења и контроле поступка приватизације.

Правни статус

Члан 2

Агенција послује у складу са прописима о јавним службама.

Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом и статутом.

Агенција има жиро рачун.

Седиште

Члан 3

Седиште Агенције је у Београду.

Организационе јединице

Члан 4

Агенција има организациону јединицу у месту седишта органа територијалне аутономије, а може имати организационе јединице и у другим местима.

Средства за оснивање и рад Агенције

Члан 5

Средства за оснивање Агенције обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

2а) провизије од продаје акција односно удела у власништву Агенције односно акција и удела који чине имовину институције која се бави пословима Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд);

3) других извора, у складу са законом.

Висину провизије из става 2. тачка 2а) овог члана прописује министар надлежан за послове економије и регионалног развоја.

Послови Агенције

Члан 6

Агенција обавља делатност посредовања у продаји државног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове:

1) промоције приватизације;

2) иницирања приватизације;

3) спровођења приватизације;

4) контроле поступка приватизације;

5) продаје акција односно удела чији су законити имаоци Република Србија, Фонд, Фонд за развој Републике Србије, акције које су пренете републичком фонду надлежном за пензијско и инвалидско осигурање запослених и акције или уделе после раскида уговора о продаји капитала односно имовине закљученог између Агенције и купца капитала.

Поред послова из става 1. овог члана Агенција обавља и:

1) послове у име и за рачун Фонда;

2) послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечај;

3) послове ликвидационог управника, у складу са законом којим се уређује приватизација;

4) послове продаје непокретности у име и за рачун продавца;

5) и друге послове, у складу са законом.

Члан 7

У обављању послова промоције приватизације Агенција:

1) информише јавност о субјектима приватизације;

2) едукује јавност о приватизацији и о преносу и промету акција без накнаде на грађане и запослене и бивше запослене у складу са законима којима се уређује подела бесплатних акција грађанима Србије и рад надлежних институција;

3) даје информације о потенцијалним купцима, капиталу, производима, услугама и радној снази на домаћем тржишту;

4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 8

У обављању послова иницирања приватизације Агенција:

1) покреће иницијативу за израду програма реструктурирања;

2) оглашава проспект субјекта приватизације у средствима јавног информисања;

3) прикупља податке о броју потенцијалних купаца субјекта приватизације;

4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 9

У обављању послова спровођења приватизације Агенција:

1) одређује метод приватизације у субјекту приватизације;

2) организује и спроводи поступак продаје путем јавног тендера;

3) предлаже тендерској комисији избор најповољније понуде;

4) организује поступак продаје путем јавне аукције;

5) по потреби припрема документацију за приватизацију методом јавног тендера, програм приватизације, односно програм реструктурирања;

6) (брисана)

7) спроводи реструктурирање у поступку приватизације или упућује захтев надлежном органу да спроведе реструктурирање у поступку приватизације;

8) обједињује и чува документацију и податке о спроведеним јавним тендерима и јавним аукцијама;

9) прибавља мишљење органа територијалне аутономије, односно локалне самоуправе, према месту седишта субјекта приватизације;

10) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Орган територијалне аутономије, односно локалне самоуправе, дужан је да мишљење из тачке 9) став 1. овог члана о покренутој иницијативи за приватизацију достави Агенцији у року од 15 дана од дана достављања иницијативе на мишљење.

Члан 10

У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција проверава:

1) процењену вредност капитала или имовине субјекта приватизације;

2) усклађеност програма приватизације или програма реструктурирања са прописима;

3) да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о продаји;

4) извршење уговора о продаји;

5) пренос акција без накнаде запосленима;

6) евидентирање акција у Приватизационом регистру.

У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Члан 11

О недостацима утврђеним у поступку контроле из члана 10. овог закона Агенција обавештава министарство надлежно за послове приватизације.

Члан 11а

У пословима продаје акција односно удела Агенција продаје акције односно уделе чији су законити имаоци Република Србија, Фонд, Фонд за развој Републике Србије, акције које су пренете републичком фонду надлежном за пензијско и инвалидско осигурање запослених, као и акције или уделе после раскида уговора о продаји капитала односно имовине закљученог између Агенције и купца капитала.

Средства од продаје акција односно удела и наплаћених дивиденди Фонда уплаћују се на посебан рачун отворен за те намене код пословне банке и користе се за исплату новчане накнаде грађанима односно откуп сопствених акција Фонда.

Средства од продаје акција, односно удела и наплаћених дивиденди републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање запослених преносе се на уплатни рачун тог фонда.

Средства од продаје акција, односно удела и наплаћених дивиденди Фонда за развој Републике Србије, преносе се на подрачун тог фонда у оквиру консолидованог рачуна трезора.

Трошкови Агенције у поступку продаје акција, односно удела из става 1. овог члана измирују се у висини реалних трошкова из средстава остварених од продаје акција, односно удела пре уплате тих средстава на уплатни рачун буџета Републике Србије, односно на посебан рачун код пословне банке.

Реални трошкови продаје акција односно удела из става 4. овог члана обухватају издатке везане за трошкове: тржишта хартија од вредности, ангажовања брокерско-дилерског друштва и овлашћене банке, Централног регистра, јавног оглашавања, пореза на пренос апсолутних права, провизија, као и друге трошкове.

Агенција наплаћује дивиденду по основу акција којима располаже.

Члан 11б

Акције из члана 11а овог закона су обичне акције.

Право гласа по основу акција из става 1. овог члана, Агенција користи приликом доношења одлуке о:

1) смањењу, односно повећању капитала акционарског друштва;

2) реорганизацији акционарског друштва;

3) залагању ствари, успостављању хипотеке и у другим случајевима оптерећивања имовине;

4) давању или узимању имовине у дугорочни закуп;

5) поравнању са повериоцима;

6) стицању, односно располагању непокретном имовином и имовином велике вредности.

Акционарско друштво је дужно да затражи од Агенције изјашњење о коришћењу права гласа на седници скупштине акционара на којој се доноси одлука из става 2. овог члана, најкасније 15 дана пре доношења те одлуке.

Ако се Агенција не изјасни о одлуци из става 2. овог члана до дана доношења одлуке, сматраће се да је присуствовала седници скупштине акционара и гласала против доношења те одлуке.

Одлука донета супротно ставу 3. овог члана ништава је.

Начин изјашњавања Агенције по основу пренетих акција из става 1. овог члана ближе прописује министар надлежан за послове економије и регионалног развоја.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на уделе.

Привредна друштва у којима Фонд има акције дужна су да на захтев Агенције у року од седам дана од дана пријема захтева доставе проспект тржишту хартија од вредности и закључе уговор са тржиштем хартија од вредности о листингу и котацији, односно обезбеде услове за трговање акцијама на тржишту хартија од вредности.

Ако привредно друштво не поступи по захтеву Агенције из става 8. овог члана или по писменој иницијативи акционара који имају најмање једну десетину основног капитала издаваоца, трговина акцијама се одвија на финансијској берзи без проспекта.

Члан 11в

Агенција тргује акцијама односно уделима у складу са Програмом Фонда.

Акцијама из става 1. овог члана тргује се на тржишту хартија од вредности.

Изузетно од става 2. овог члана, акцијама Фонда може се трговати ван тржишта хартија од вредности путем јавне понуде, у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште хартија од вредности, методом јавног тендера или јавне аукције и прихватањем понуде за преузимање.

На поступак продаје методом јавног тендера или јавне аукције из става 3. овог члана, примењују се прописи којима се уређује приватизација а прихватање понуде за преузимање, у складу са законом којим се уређује преузимање акционарских друштава.

Одлуку о трговању акцијама ван тржишта хартија од вредности доноси Савет Фонда, ако оцени да је то повољније.

Истовремено са понудом за продају акција методом јавног тендера, могу се нудити на продају и акције појединачних акционара правног лица чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција.

Удео чија је књиговодствена вредност, према последњем финансијском извештају, мања од 200.000 динара продаје се у складу са одредбама закона којим се уређују привредна друштва.

Агенција је дужна да у поступку трговине акцијама поштује принципе јавности и недискриминације.

Влада ближе уређује поступак и начин продаје акција и удела методом јавне аукције.

Члан 11г

У обављању послова у име и за рачун Фонда, Агенција:

1) се стара о акцијама односно уделима који чине имовину Фонда и новчаним средствима Фонда;

2) преноси без накнаде акције односно уделе Фонда на лица која су у складу са прописом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације стекла статус носилаца права.

3) продаје акције односно уделе који чине имовину Фонда;

4) врши административне и маркетиншке послове и активности;

5) предлаже Савету Фонда Правила пословања за обављање послова у име и за рачун Фонда и друге акте значајне за рад Фонда;

6) врши и друге послове за потребе Фонда у складу са законом и актима Фонда.

Правилима пословања из става 1. тачка 5) овог члана уређују се нарочито:

1) услови и начин обављања послова у име и за рачун Фонда;

2) међусобни односи Агенције и Фонда;

3) административне и рачуноводствене процедуре;

4) контролне и сигурносне мере за обраду података и њихово чување;

5) систем интерне контроле;

6) мере за спречавање злоупотребе привилегованих информација;

7) друга питања од значаја за обављање послова у име и за рачун Фонда.

Члан 11д

У пословима стечајног управника Агенција спроводи поступак стечаја када је именована за стечајног управника над правним лицем које је у већинској државној односно друштвеној својини, у складу са законом којим се уређује стечај.

Члан 11ђ

У пословима ликвидационог управника Агенција покреће и спроводи поступак принудне ликвидације субјеката приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација.

Ликвидациони управник има право на посебну накнаду остварену продајом имовине (провизија).

Висину провизије из става 1. овог члана прописује министар надлежан за послове економије и регионалног развоја.

Члан 11е

У пословима продаје непокретности у име и за рачун продавца Агенција продаје непокретну имовину под условима и на начин садржан у овлашћењу за продају те имовине датог од стране продавца.

Органи

Члан 12

Органи агенције су: управни одбор и директор.

Чланове управног одбора именује и разрешава Влада Републике Србије, од којих најмање једног на предлог органа територијалне аутономије.

Чланови управног одбора, као и директор именују се на период од четири године.

Члан 13

Управни одбор има председника и четири члана.

Управни одбор:

 1) доноси статут Агенције;

 2) доноси програм рада;

 3) доноси годишњи програм приватизације;

 4) усваја финансијски план;

 5) усваја извештај о пословању;

 6) усваја завршни рачун;

 7) доноси програм приватизације односно програм реструктурирања субјекта приватизације у случајевима уврђеним законом којим се уређује приватизација;

 8) доноси опште акте;

 9) доноси пословник о раду;

10) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1) до 6) овог члана доносе се уз сагласност Владе Републике Србије, уз претходно прибављено мишљење органа територијалне аутономије, у поступцима приватизације која се врши на њеној територији.

Члан 14

(Брисан)

Члан 15

Директора Агенције именује и разрешава Влада Републике Србије.

Директор:

1) заступа Агенцију;

2) организује и руководи радом Агенције;

3) предлаже акте које доноси управни одбор;

4) извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;

5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином Агенције;

6) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;

7) предлаже програм рада;

8) врши и друге послове утврђене законом и статутом.

Статут и други општи акти

Члан 16

Општи акти Агенције су статут, правилник и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.

Статут је основни општи акт Агенције.

Статут садржи одредбе о:

1) делатности Агенције;

2) начину обављања послова;

3) органима и њиховом деловању;

4) заступању;

5) правима, обавезама и одговорностима запослених;

6) унутрашњој организацији;

7) поступку сарадње са органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;

8) другим питањима од значаја за рад Агенције.

Забрана злоупотребе повлашћених информација

Члан 16а

Лица у Агенцији која располажу повлашћеним информацијама не смеју да их употребе ради стицања имовинске користи или других погодности за себе и трећа лица, или на такав начин да нанесу штету институцијама или привредним друштвима на које се односе.

Повлашћена информација из става 1. овог члана јесте информација о тачно одређеним чињеницама које нису познате у јавности, у вези с једним или више субјеката приватизације, односно са његовим акцијама које се јавно нуде на тржишту, која би, да је позната јавности, утицала на њихову цену.

Лицима из става 1. овог члана сматрају се сва лица која су у обављању својих радних дужности или функција сазнала за повлашћене информације.

Обављање појединих стручних и других послова

Члан 17

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности Агенција може ангажовати друга правна или физичка домаћа или страна лица.

Евиденција, право увида и информисање грађана

Члан 17а

Агенција води евиденцију акција односно удела као и евиденцију акција и удела Фонда, у складу са прописима којима се уређује та евиденција.

Агенција може од Централног регистра добити евиденцију акционара у акционарским друштвима у којима располаже акцијама у складу са законом.

Члан 17б

Агенција је дужна да у средствима јавног информисања и на сајту Агенције два пута годишње, закључно са 30. јуном односно 31. децембром текуће године за ту годину информише грађане о вредности имовине Фонда, структури имовине Фонда и осталим подацима од значаја за формирање цене акција.

Надзор

Члан 18

Надзор над радом Агенције врши министарство надлежно за послове приватизације.

Агенција најмање два пута годишње подноси извештај о пословању министарству надлежном за послове приватизације које у року од 15 дана од дана пријема извештаја обавештава Владу Републике Србије и орган територијалне аутономије.

Влада подноси полугодишњи извештај о пословању Фонда Народној скупштини Републике Србије.

Вођење пословних књига и спољна и унутрашња ревизија

Члан 18а

Имовина Фонда се води одвојено од имовине Агенције.

Агенција је дужна да, одвојено од својих, води пословне књиге и саставља финансијске извештаје Фонда.

Члан 18б

Ради обављања годишње ревизије финансијских извештаја Фонда, Агенција ангажује спољног ревизора.

Спољни ревизор сачињава извештај и даје мишљење да ли су годишњи финансијски извештаји сачињени у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, односно међународним рачуноводственим стандардима, законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и да ли истинито и објективно приказују финансијски положај Фонда, резултате пословања и новчане токове Фонда за ту годину.

Извештај из става 2. овог члана доставља се Савету Фонда и Влади преко министарства надлежног за послове економије и регионалног развоја.

Члан 18в

Агенција обавља унутрашњу ревизију Фонда, у оквиру посебне организационе јединице Агенције.

Организациона јединица из става 1. овог члана има најмање једног запосленог који има звање утврђено законом којим се уређује ревизија и другим прописима из те области.

Унутрашња ревизија пружа независно и објективно мишљење о питањима која су предмет ревизије, прати идентификацију ризика и управљање тим ризиком, пружа помоћ у остваривању циљева Фонда, обавља саветодавну активност на унапређењу пословања Фонда, као и постојећег начина управљања и руковођења процесима, утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Фонда воде уредно и у складу са прописима, обавља и друге послове који се односе на унутрашњу ревизију.

Прекршаји због злоупотребе повлашћених информација

Члан 18г

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај лице у Агенцији из члана 16а овог закона које повлашћену информацију из тог члана употреби ради стицања имовинске користи или других погодности за себе и трећа лица.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 19

Влада Републике Србије именоваће чланове управног и надзорног одбора и директора у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 20

Управни одбор Агенције дужан је да у року од седам дана од дана именовања донесе статут Агенције.

Члан 21

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални члан Закона о допуни
Закона о Агенцији за приватизацију

("Сл. гласник РС", бр. 135/2004)

Члан 2

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Самостални чланови Закона о изменама и допунама
Закона о Агенцији за приватизацију

("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)

Члан 12

Агенција је правни следбеник Акцијског фонда.

На Агенцију се преносе акције односно удели из портфеља Акцијског фонда који су том фонду пренети по основу раскинутих уговора, до дана ступања на снагу овог закона.

Агенција преузима права обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву Акцијског фонда.

Агенција преузима и потребан број запослених у Акцијском фонду.

Запослени који не буду преузети, у смислу става 4. овог члана, имају права запослених за чијим је радом престала потреба, у складу са законом којим се уређује рад.

Права из става 5. овог члана запослени остварују у Агенцији.

Члан 13

Централни регистар ће по службеној дужности извршити пренос акција са власничког рачуна Акцијског фонда на власнички рачун Агенције на основу решења које му достави Агенција.

Агенција надлежна за послове регистрације привредних субјеката ће по службеној дужности извршити промену власника удела са Акцијског фонда на Агенцију на основу решења које му достави Агенција.

Члан 14

Агенција је дужна да усагласи своја општа акта са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 15

Акцијски фонд, основан Законом о Акцијском фонду ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 45/05), наставља са радом по прописима по којима је основан, а престаје са радом даном почетка рада Фонда.

Члан 16

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Закон о Акцијском фонду ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 45/05);

2) одредбе члана 4. став 1. тачка 2) и члана 6. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07).

Члан 17

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


преузмите закон у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива