Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti: poslovne zgrade u Beogradu, ulica Rajićeva br. 12

03. December 2008.
Na osnovu Ugovora o punomoćju zaključenog između Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge "Fond Ineks – Intereksport" a.d. u restrukturiranju Beograd, kao Nalogodavca i Agencije za privatizaciju kao Punomoćnika Agencija za privatizaciju objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI: POSLOVNE ZGRADE U BEOGRADU, ULICA RAJIĆEVA BR. 12


Predmet prodaje

Predmet prodaje je nepokretnost: Poslovna zgrada u Beogradu, Ulica Rajićeva br. 12, koja se sastoji od podruma, prizemlja, sprata i potkrovlja. Podrum – magacinski prostor je površine od 130,30m2, prizemlje u površini od 221,35m2, sprat u površini od 220,26m2, što čini ukupnu površinu poslovnog prostora od 782,74m2.

Nepokretnost je upisana u list nepokretnosti br. 1433 KO Stari grad kao stambeno-poslovna zgrada u svojini Fonda, koja je izgrađena na kat.parc.br. 1909 KO Stari Grad koju čini gradsko građevinsko zemljište u ukupnoj površini 2ara 67m2,u svojini Republike Srbije na kojem Fond ima pravo korišćenja.

Detaljan opis i specifikacija nepokretnosti koja se nudi na prodaju je sastavni deo dokumentacije za javno nadmetanje (Prodajne dokumentacije).
download
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Holding company for financial engineering, trade and services Fond inex intereksport ad

Location:

Београд

Core activity:

Activities of holding companies

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund